Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego

Dz.U.2011.198.1173

Dz.U.2011.198.1173

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego

(Dz. U. z dnia 22 września 2011 r.)

Na podstawie art. 142 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  szczegółowy zakres informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym komitetu wyborczego;

2)  wzór sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

3)  wykaz rodzajów dokumentów zataczanych do sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Szczegółowy zakres informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym obejmuje:

1)  informacje ogólne, które zawierają dane o:

a) przychodach lub wpływach, na które składają się:

– środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym komitetu wyborczego, w tym pochodzące z wpłat od osób fizycznych, z odsetek od środków na rachunku bankowym, z kredytów oraz z funduszy wyborczych partii politycznych,

– wartość innych przychodów lub wpływów,

b) wydatkach lub kosztach, na które składają się:

– koszty administracyjne, w tym koszty wynajmu powierzchni biurowej wraz z kosztami energii elektrycznej, koszty telekomunikacyjne, koszt utworzenia i utrzymania strony internetowej komitetu wyborczego,

– wydatki poniesione na usługi obce w związku z korzystaniem ze środków masowego przekazu i nośników plakatów, z podziałem na usługi wykonywane przez dzienniki i czasopisma, radio, telewizję, nośniki plakatów, reklamę w Internecie,

– wydatki poniesione na usługi obce w związku z wykonaniem materiałów wyborczych, w tym prace koncepcyjne, prace projektowe i wytworzenie, z podziałem na plakaty wyborcze, filmy reklamowe i spoty, ulotki i inne wydawnictwa, reklamę w Internecie, inne materiały wyborcze,

– wydatki poniesione na usługi obce w związku z kosztami spotkań wyborczych,

– wydatki poniesione na usługi obce w związku z kosztami podróży i noclegów,

– pozostałe koszty poniesione na usługi obce,

– wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, w tym z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia, nieujęte w tiret 1-6,

– pozostałe wydatki,

c) wysokości nadwyżki, o której mowa w art. 138 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;

2)  informacje szczegółowe, które zawierają następujące dane:

a) numer rachunku bankowego, obroty na rachunku bankowym, stan rachunku w dniu złożenia sprawozdania finansowego,

b) imiona, nazwiska i miejscowość zamieszkania osób fizycznych, których wpłaty zostały przyjęte i nie zostały zwrócone, wraz z wysokością wpłaty (suma wpłat od danej osoby),

c) imiona, nazwiska i miejscowość zamieszkania osób fizycznych, których wpłaty, dokonane w inny sposób niż czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą, zostały przyjęte i nie zostały zwrócone, wraz z wysokością wpłaty (suma wpłat od danej osoby, dokonanych w inny sposób niż czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą),

d) otrzymane kredyty bankowe, spłacone oraz pozostałe do spłacenia, w tym nazwy i siedziby kredytodawców oraz warunki uzyskania kredytu,

e) zobowiązania niespłacone na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, inne niż z tytułu kredytu, z podaniem imion, nazwisk i miejscowości zamieszkania lub nazw i siedzib wierzycieli oraz kwoty zobowiązania pozostałego do spłaty,

f) fundusze wyborcze, z których pochodzą środki finansowe, wraz z określeniem ich wysokości,

g) imiona, nazwiska i miejscowość zamieszkania lub nazwa i siedziba podmiotów, które dokonały na rzecz komitetu wyborczego świadczeń niewymienionych w lit. b-d oraz lit. f wraz z wartością świadczenia, z wyjątkiem świadczeń:

– polegających na nieodpłatnym rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne,

– określonych w art. 133 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

______

1)    Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016.

3)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 81, poz. 881), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 212, poz. 1560), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 134, poz. 1128 oraz z 2006 r. Nr 212, poz. 1561), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 53, poz. 528), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 115, poz. 769), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

WZÓR

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet wyborczy

.......................................................................................................................................................

(pełna nazwa komitetu wyborczego)

.......................................................................................................................................................

(adres siedziby komitetu wyborczego)

.......................................................................................................................................................

(imię - imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika komitetu wyborczego)

.......................................................................................................................................................

(imię - imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego)

.......................................................................................................................................................

(nazwa organu wyborczego, któremu przedkładane jest sprawozdanie)

W wykonaniu obowiązku nałożonego art. 142 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) przedkłada się sprawozdanie finansowe wraz z załączonymi dokumentami:

za okres od dnia ..................................... r. do dnia ..................................... r.

I.    Informacje ogólne

 

Wyszczególnienie

 

 Kwota w zł

 

A.

 

 Przychody lub wpływy (I+II)

 

 

 

 

 

 I.

 

 Środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym

 

 

 

 

 

 

 

 1.

 

 Pochodzące z wpłat od osób fizycznych

 

 

 

 

 

 

 

 2.

 

 Odsetki od środków na rachunku bankowym

 

 

 

 

 

 

 

 3.

 

 Pochodzące z kredytów

 

 

 

 

 

 

 

 4.

 

 Pochodzące z funduszu(y) wyborczego(ych)

 

 

 

 

 

 II.

 

 Inne

 

 

 

B.

 

 Wydatki lub koszty

 

 

 

 

 

 1

 

 Koszty administracyjne

 

 

 

 

 

 

 

 a)

 

 koszty wynajmu powierzchni biurowej, w tym koszty energii elektrycznej

 

 

 

 

 

 

 

 b)

 

 koszty telekomunikacyjne (np. telefony, łącze internetowe)

 

 

 

 

 

 

 

 c)

 

 koszty utworzenia i utrzymania strony internetowej komitetu

 

 

 

 

 

 2.

 

 Usługi obce

 

 

 

 

 

 

 

 1)

 

 korzystanie ze środków masowego przekazu i nośników plakatów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a)

 

 dzienniki i czasopisma (koszt zamieszczenia ogłoszeń i artykułów sponsorowanych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b)

 

 radio (koszt usługi emisji ogłoszenia, spotu, audycji itp.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c)

 

 telewizja (koszt usługi ogłoszenia, spotu, audycji itp.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d)

 

 nośniki plakatów (koszt ekspozycji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 e)

 

 reklama w Internecie (koszt usługi emisji)

 

 

 

 

 

 

 

 2)

 

 wykonanie materiałów wyborczych, w tym prace koncepcyjne, prace projektowe i wytworzenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a)

 

 plakaty wyborcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b)

 

 filmy reklamowe i spoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c)

 

 ulotki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d)

 

 inne wydawnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 e)

 

 reklama w Internecie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 f)

 

 inne materiały wyborcze (np. plakietki, reklamówki)

 

 

 

 

 

 

 

 3)

 

 koszty spotkań wyborczych (np. wynajęcie sali, sprzętu, nagłośnienie)

 

 

 

 

 

 

 

 4)

 

 koszty podróży i noclegów

 

 

 

 

 

 

 

 5)

 

 pozostałe koszty

 

 

 

 

 

 3.

 

 Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne (w tym z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia), nieujęte w pkt 1-2

 

 

 

 

 

 4.

 

 Pozostałe wydatki

 

 

 

C.

 

 Wysokość nadwyżki, o której mowa w art. 138 § 1-3*) Kodeksu wyborczego

 

 

 

 

II.  Informacje szczegółowe

 

Wyszczególnienie

 

1.

 

 Rachunek bankowy

 

 

 

 ...............................................................................................

(nr rachunku bankowego)

 

 

 

 1) wpłaty ogółem

 

 

 

 

 

 a)

 

 data pierwszej wpłaty ................................................................

 

 

 

 

 

 b)

 

 data ostatniej wpłaty ................................................................

 

 

 

 2) wypłaty ogółem

 

 

 

 

 

 a)

 

 data pierwszej wypłaty ................................................................

 

 

 

 

 

 b)

 

 data ostatniej wypłaty ................................................................

 

 

 

 3)

 

 stan rachunku w dniu złożenia sprawozdania finansowego

 

 ............

(kwota w zł)

 

2.

 

 Wpłaty na rzecz komitetu wyborczego, przyjęte i niezwrócone**):

 

 

 

 1)

 

 .............................................................................

(imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania)

 

 ............

(kwota w zł)

 

 

 

 2)

 

 .............................................................................

(imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania)

 

 ............

(kwota w zł)

 

3.

 

 Wpłaty przyjęte i niezwrócone, dokonane w inny sposób niż czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą**):

 

 

 

 1)

 

 ..............................................................................

(imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania)

 

 ............

(kwota w zł)

 

 

 

 2)

 

 ..............................................................................

(imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania)

 

 ............

(kwota w zł)

 

4.

 

 Kredyty bankowe**):

 

 

 

 1)

 

 a.

 

 kredytodawca: .........................................................................

 

 

 

 

 

 b.

 

 warunki uzyskania kredytu: ............................................................

.......................................................................................

 

 

 

 

 

 c.

 

 kwota kredytu (w zł): .................................................................

 

 

 

 

 

 d.

 

 kwota spłacona (w tym odsetki): .......................................................

 

 

 

 

 

 e.

 

 kwota pozostała do spłaty (w tym odsetki na dzień sporządzenia sprawozdania): .........

.......................................................................................

 

 

 

 2)

 

 a.

 

 kredytodawca: .........................................................................

 

 

 

 

 

 b.

 

 warunki uzyskania kredytu: ............................................................

.......................................................................................

 

 

 

 

 

 c.

 

 kwota kredytu (w zł): .................................................................

 

 

 

 

 

 d.

 

 kwota spłacona (w tym odsetki): .......................................................

 

 

 

 

 

 e.

 

 kwota pozostała do spłaty (w tym odsetki na dzień sporządzenia sprawozdania): .........

.......................................................................................

 

5.

 

 Wykaz zobowiązań niespłaconych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, innych niż z tytułu kredytu, z podaniem kwoty zobowiązania pozostałego do spłaty**):

 

 

 

 1)

 

 ..............................................................................

(wierzyciel - imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania lub nazwa i siedziba)

 

 ............

(kwota w zł)

 

 

 

 2)

 

 ..............................................................................

(wierzyciel - imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania lub nazwa i siedziba)

 

 ............

(kwota w zł)

 

6.

 

 Wykaz funduszy wyborczych, z których pochodzą środki pieniężne**):

 

 

 

 1)

 

 ..............................................................................

(nazwa partii, z której funduszu wyborczego pochodzą środki)

 

 ............

(kwota w zł)

 

 

 

 2)

 

 ..............................................................................

(nazwa partii, z której funduszu wyborczego pochodzą środki)

 

 ............

(kwota w zł)

 

7.

 

 Wykaz pozostałych tytułów, niewymienionych w pkt 2-4 i 6, w tym świadczeń nieodpłatnych, z wyjątkiem świadczeń polegających na nieodpłatnym rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne oraz świadczeń określonych w art. 133 Kodeksu wyborczego*)/**):

 

 

 

 1)

 

 ..............................................................................

(świadczeniodawca - imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania lub nazwa i siedziba)

 

 ............

(kwota w zł)

 

 

 

 2)

 

 ..............................................................................

(świadczeniodawca - imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania lub nazwa i siedziba)

 

 ............

(kwota w zł)

 

         

 

*)      Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

**)     W przypadku wykazu zawierającego większą ilość pozycji należy sporządzić go na oddzielnym arkuszu, który będzie stanowił załącznik odpowiednich punktów do sprawozdania.

....................................................                           ....................................................

       (miejscowość, data)                                               (imię i nazwisko oraz podpis

                                                                                  pełnomocnika finansowego)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

WYKAZ RODZAJÓW DOKUMENTÓW ZAŁĄCZANYCH DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Opinia biegłego rewidenta wraz z raportem, jeżeli sprawozdanie jest przedkładane Państwowej Komisji Wyborczej, chyba że pełnomocnik finansowy, w terminie 30 dni od dnia wyborów, zawiadomił właściwy organ wyborczy, że komitet wyborczy nie miał przychodów, nie poniósł wydatków ani nie ma zobowiązań finansowych zgodnie z art. 142 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

II. Rejestry, o których mowa w art. 140 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.):

1)  rejestr kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy,

2)  rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

- przekazywane w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze (Dz. U. Nr 193, poz. 1144).

III. Dokumenty umożliwiające weryfikację podanych w sprawozdaniu informacji:

1.  Dokumenty bankowe każdego wydatku i wpływu na rachunek komitetu wyborczego.

2.  Protokoły komisyjnej wyceny usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz komitetu wyborczego, z wyjątkiem świadczeń polegających na nieodpłatnym rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne oraz świadczeń określonych w art. 133 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) (w przypadku przyjęcia nieodpłatnego świadczenia usług).

3.  Umowy, faktury, rachunki i inne dokumenty dotyczące kosztów i wydatków.

4.  Pokwitowania odbioru materiałów wyborczych (np. plakatów, ulotek) przez komitet wyborczy.

5.  Umowa rachunku bankowego.

6.  Umowy kredytu (w przypadku uzyskania kredytu).

7.  Umowy poręczenia (w przypadku zawarcia umowy poręczenia).

8.  Wykazy zawierające informacje określone we wzorze sprawozdania finansowego, część II - Informacje szczegółowe, pkt 2-7 (w przypadku wystąpienia więcej niż dwóch pozycji w danym punkcie).

9.  Inne dokumenty umożliwiające weryfikację podanych w sprawozdaniu informacji.

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-07-27 15:39:20 Dodanie Paweł Chojecki (informatyk)
2015-07-27 15:40:40 Modyfikacja Paweł Chojecki (informatyk)

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl