Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym

Dz.U.2011.158.940

Dz.U.2011.158.940

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 lipca 2011 r.

w sprawie współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym

(Dz. U. z dnia 29 lipca 2011 r.)

Na podstawie art. 189 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wojewoda oraz Krajowe Biuro Wyborcze współdziałają w zakresie zapewnienia warunków zgodnej z prawem realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów oraz referendów.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Krajowe Biuro Wyborcze reprezentuje na obszarze województwa lub jego części dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego, zwany dalej "dyrektorem delegatury".

§ 2. 1. Wojewoda, po otrzymaniu w ramach sprawowanego nadzoru nad zgodnością z prawem uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, przekazuje dyrektorowi delegatury uchwały dotyczące wygaśnięcia mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz mandatu radnego, a także innych spraw związanych z wyborami i referendami lokalnymi dotyczącymi odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego, zwane dalej "uchwałami".

2. Dyrektor delegatury, w ciągu 7 dni od daty otrzymania uchwały, może przedstawić do niej swoje stanowisko.

3. Wojewoda przekazuje dyrektorowi delegatury, w terminie 7 dni od dnia:

1)  wydania rozstrzygnięcia nadzorczego o stwierdzeniu nieważności uchwały,

2)  wstrzymania wykonania uchwały w trakcie postępowania zmierzającego do stwierdzenia jej nieważności,

3)  doręczenia prawomocnego wyroku sądu administracyjnego uchylającego rozstrzygnięcie, o którym mowa w pkt 1,

odpowiednio rozstrzygnięcie nadzorcze, postanowienie o wstrzymaniu wykonania uchwały albo prawomocny wyrok sądu administracyjnego.

4. Wojewoda przekazuje dyrektorowi delegatury, w terminie 7 dni od dnia wydania, wezwanie skierowane do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub mandatu radnego i wydania zarządzenia zastępczego.

§ 3. 1. Dyrektor delegatury może zgłaszać wojewodzie postulaty i uwagi, dotyczące wykonywania przez organy gminy zadań zleconych na podstawie przepisów prawa wyborczego i przepisów o referendum, dotyczących w szczególności ewidencji ludności i prowadzenia rejestru wyborców, sporządzania spisu wyborców, zapewnienia obsługi i odpowiednich warunków pracy gminnym i obwodowym komisjom wyborczym oraz komisjom do spraw referendum, oraz podejmuje działania mające na celu usunięcie uchybień w tym zakresie.

2. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) zadań dotyczących ewidencji ludności i prowadzenia rejestru wyborców wojewoda i dyrektor delegatury mogą:

1)  powołać wspólne zespoły kontrolne;

2)  opracować wspólne wnioski i zalecenia pokontrolne.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wykonywania zadań wyborczych i referendalnych przez organy wykonawcze samorządu powiatowego i samorządu województwa.

§ 4. W okresie wzmożonych prac wyborczych, na umotywowany wniosek dyrektora delegatury, dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego, w miarę możliwości organizacyjnych, wyraża zgodę na wykonywanie przez pracowników urzędu wojewódzkiego zajęć zarobkowych przy realizowaniu zadań wyborczych.

§ 5. 1. Udostępnianie przez wojewodę pomieszczeń biurowych delegaturze odbywa się na zasadach określonych w umowie cywilnoprawnej.

2. Delegatura, na podstawie zawartej umowy, partycypuje w kosztach utrzymania pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, na zasadzie refinansowania poniesionych kosztów, w szczególności: energii elektrycznej, cieplnej, dostawy ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji, a według umownej stawki - w kosztach utrzymania czystości pomieszczeń i ochrony przeciwpożarowej.

3. W przypadku konieczności przeniesienia siedziby delegatury wojewoda zapewnia lokal zamienny, w którym warunki pracy i obsługi organów wyborczych będą zbliżone do panujących w dotychczasowej siedzibie. O zamiarze zmiany siedziby delegatury wojewoda informuje Szefa Krajowego Biura Wyborczego, wskazując proponowany lokal, z tym że przeniesienie siedziby nie może nastąpić w okresie 6 miesięcy przed upływem kadencji organów, do których w danym roku mają być przeprowadzone wybory, oraz w okresie od zarządzenia referendum ogólnokrajowego do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy o ważności referendum.

4. Delegatura może korzystać z sal konferencyjnych, urządzeń socjalnych i technicznych urzędów wojewódzkich na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy dyrektorem generalnym urzędu wojewódzkiego a dyrektorem delegatury.

§ 6. Wojewoda zapewnia niezwłocznie publikowanie obwieszczeń komisarza wyborczego, protokołów wyników referendum lokalnego i innych decyzji podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, które mają wpływ na bieg terminów wynikających z przepisów prawa wyborczego i przepisów o referendum.

§ 7. Dyrektor delegatury niezwłocznie przekazuje wojewodzie uchwały i wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej, a także uchwały i postanowienia organów wyborczych oraz referendalnych, z obszaru właściwości delegatury, wydane w sprawach dotyczących wykonywania zadań przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.3)

______

1)    Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

3)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie współdziałania wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym (Dz. U. Nr 37, poz. 350 oraz z 2005 r. Nr 112, poz. 951), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889).

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-07-21 11:05:11 Dodanie Marcin Lisiak
2015-07-21 11:06:23 Modyfikacja Marcin Lisiak

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl