Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 25 września 2015 r.
w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się warunki oraz sposób wykorzystania techniki elektronicznej, jako narzędzia wspomagającego prace: obwodowych komisji wyborczych, gmin, okręgowych komisji wyborczych oraz Państwowej Komisji Wyborczej, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

2. Wykorzystanie techniki elektronicznej nie zastępuje tradycyjnego, dotychczasowego ręcznego liczenia głosów przez obwodowe komisje wyborcze oraz konieczności porównania przez okręgowe komisje wyborcze danych zawartych
w systemie z dostarczonymi protokołami głosowania w obwodzie.

§ 2. 1. Warunkiem korzystania przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1, z techniki elektronicznej jest używanie wyłącznie oprogramowania zaakceptowanego przez Państwową Komisję Wyborczą.

2. W przypadkach określonych w odrębnych uchwałach Państwowej Komisji Wyborczej dopuszczalne jest korzystanie z arkusza kalkulacyjnego dostarczonego przez Państwową Komisję Wyborczą.

§ 3. 1. System informatyczny Wsparcie Organów Wyborczych (WOW) umożliwia:

1)  wprowadzenie i przechowywanie danych o komitetach wyborczych;

2)  wprowadzenie i przechowywanie danych o terytorialnym zasięgu działania okręgowych komisji wyborczych;

3)  wprowadzenie i przechowywanie danych o okręgach wyborczych i obwodach głosowania oraz o składach okręgowych i obwodowych komisji wyborczych;

4)  wprowadzenie i przechowywanie informacji o listach kandydatów na posłów
i o kandydatach na senatorów;

5)  wprowadzenie i przechowywanie danych o liczbie mieszkańców, o liczbie wyborców, o liczbie udzielonych pełnomocnictw do głosowania, o liczbie wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania, o liczbie wysłanych pakietów wyborczych oraz o liczbie osób dopisanych i skreślonych ze spisu wyborców;

6)  przygotowanie danych do składu obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i o zarejestrowanych kandydatach na senatorów oraz danych do kart do głosowania;

7)  dwukrotne przekazanie, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wydanych wyborcom kart do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju;

8)  druk formularzy protokołów głosowania dla właściwej obwodowej komisji wyborczej;

9)  wprowadzenie wszystkich danych zawartych w protokołach głosowania w obwodzie oraz przechowywanie tych danych;

10)            wsparcie sprawdzenia pod względem zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie;

11)            sporządzenie, w formie wydruku, projektów protokołów głosowania w obwodzie z ewentualnym zestawieniem błędów oraz raportem ostrzeżeń, ułatwiającymi sprawdzenie zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie;

12)            zapisanie danych z protokołów głosowania w postaci pliku na elektronicznym nośniku danych;

13)            przekazanie z obwodowej komisji wyborczej do właściwej terytorialnie okręgowej komisji wyborczej, za pośrednictwem pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w gminie, danych o wynikach głosowania w obwodzie;

14)            weryfikację oraz zatwierdzenie przez okręgową komisję wyborczą zgodności danych elektronicznych otrzymanych z obwodowej komisji wyborczej z protokołami głosowania przekazanymi przez obwodową komisję wyborczą;

15)            sporządzenie wydruków kontrolnych zawierających dane z protokołów głosowania w poszczególnych obwodach z właściwości terytorialnej okręgowej komisji wyborczej;

16)            zsumowanie wyników głosowania na obszarze właściwości okręgowej komisji wyborczej;

17)            przesłanie zweryfikowanych przez okręgową komisję wyborczą wyników głosowania w obwodach do Państwowej Komisji Wyborczej;

18)            zsumowanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgach wyborczych;

19)            sporządzenie, w formie wydruku, projektów protokołów głosowania i protokołów wyborów;

20)            weryfikację przez Państwową Komisję Wyborczą zgodności danych elektronicznych otrzymanych z okręgowej komisji wyborczej z danymi z protokołów wyników głosowania i wyników wyborów w okręgach wyborczych dostarczonymi przez komisje okręgowe;

21)            zsumowanie przez Państwową Komisję Wyborczą zbiorczych wyników głosowania i wyników wyborów na obszarze kraju;

22)            sporządzenie, w formie wydruku, projektów obwieszczeń Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Sejmu i o wynikach wyborów do Senatu;

23)            przechowywanie danych zawartych w protokołach głosowania w obwodach, w okręgach wyborczych i w skali kraju.

2. System informatyczny zapewnia Państwowej Komisji Wyborczej wgląd we wszystkie dane z protokołów głosowania w obwodzie, wprowadzone do systemu informatycznego.

3. System informatyczny zapewnia przesyłanie danych obejmujących wyniki głosowania przez internet, z zapewnieniem bezpieczeństwa komunikacji i autoryzacji oraz poprawności i integralności przekazanych danych.

§ 4. Obsługę informatyczną Państwowej Komisji Wyborczej zapewnia Szef Krajowego Biura Wyborczego.

§ 5. 1. Obsługę informatyczną okręgowej komisji wyborczej zapewnia dyrektor właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego przy pomocy pełnomocnika do spraw informatyki okręgowej komisji wyborczej, podporządkowanego przewodniczącemu komisji.

2. Pełnomocnik do spraw informatyki okręgowej komisji wyborczej nadzoruje pracę zespołu informatycznego. W skład zespołu informatycznego okręgowej komisji wyborczej, oprócz pełnomocnika do spraw informatyki, wchodzą osoby zatrudnione przez dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 6. 1. Obsługę informatyczną obwodowej komisji wyborczej zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach zadań zleconych gminie, powołując w tym celu operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zapewnia też niezbędny sprzęt teleinformatyczny oraz dostęp do internetu.

2. Zadania operatora, o którym mowa w ust. 1, może wykonywać członek obwodowej komisji wyborczej, w tym także osoba wskazana do składu tej komisji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), po uzgodnieniu z właściwym miejscowo dyrektorem delegatury Krajowego Biura Wyborczego, powołuje koordynatora gminnego odpowiedzialnego w szczególności za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, jak też za wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji i pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w gminie. Dopuszcza się możliwość powołania koordynatorów gminnych przez okręgową komisję wyborczą i zatrudnienie tych osób przez dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie umowy cywilnoprawnej. W takiej sytuacji wójt nie powołuje koordynatora gminnego.

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach zadań zleconych gminie zapewnia, po uzgodnieniu z właściwym miejscowo dyrektorem delegatury Krajowego Biura Wyborczego, udostępnienie sprzętu teleinformatycznego niezbędnego dla wykonania zadań pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w gminie oraz koordynatora gminnego.

§ 7. Szczegółowy zakres zadań osób uczestniczących w obsłudze informatycznej określi:

1) Szef Krajowego Biura Wyborczego – w odniesieniu do osób odpowiedzialnych
za wsparcie informatyczne prac Państwowej Komisji Wyborczej;

2) dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego po porozumieniu z właściwą okręgową komisją wyborczą w odniesieniu do:

a) pełnomocnika do spraw informatyki okręgowej komisji wyborczej oraz innych osób stanowiących zespół informatyczny okręgowej komisji wyborczej,

b) pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w gminach,

c) powołanych przez okręgową komisję wyborczą koordynatorów gminnych;

3) wójt (burmistrz, prezydent miasta) po porozumieniu z właściwym miejscowo dyrektorem delegatury Krajowego Biura Wyborczego w odniesieniu do:

a) powołanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) koordynatora gminnego,

b) operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Sylwester Marciniak[1])       Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281,  z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. 1043, 1044 i 1045.

 

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-10-25 11:40:18 Dodanie Bartosz Goździk (Administrator)
2015-10-26 23:57:22 Modyfikacja Bartosz Goździk (Administrator)
zobacz pełny rejestr
2015-10-26 23:58:37 Modyfikacja Bartosz Goździk (Administrator)
2015-10-26 23:59:21 Modyfikacja Bartosz Goździk (Administrator)
2015-10-27 0:00:32 Modyfikacja Bartosz Goździk (Administrator)
2015-10-27 0:02:13 Modyfikacja Bartosz Goździk (Administrator)
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl