Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą

Na podstawie art. 183 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i termin powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)       Kodeksie wyborczym — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy;

2)       komisji — należy przez to rozumieć obwodową komisję wyborczą w obwodzie głosowania utworzonym za granicą;

3)       pełnomocniku wyborczym — należy przez to rozumieć pełnomocnika wyborczego lub osobę upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego, którego listę kandydatów na posłów, posłów do Parlamentu Europejskiego, kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub kandydata na senatora zarejestrowano na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

§ 3. Powołanie komisji następuje najpóźniej na 20 dni przed dniem wyborów, w formie pisemnej decyzji konsula.

§ 4. 1. Pełnomocnik wyborczy może zgłosić konsulowi po jednym kandydacie na członka każdej z komisji powoływanych przez danego konsula.

2. W zgłoszeniu podaje się:

1)       nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia;

2)       imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer paszportu kandydata na członka komisji; na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na których terytorium można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego — w miejsce numeru paszportu można podać numer dowodu osobistego kandydata na członka komisji;

3)       numer obwodu głosowania i nazwę miejscowości, w której znajduje się siedziba komisji obwodowej;

4)       oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji.

3. Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik wyborczy, a kandydat na członka komisji podpisuje zgodę na powołanie go w skład wskazanej komisji. Kandydat na członka komisji może wyrazić zgodę na kandydowanie, podpisując odrębny dokument, w którym poza oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie zostaną zawarte informacje określone w ust. 2.

4. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię.

§ 5. 1. Zgłoszenie może dotyczyć więcej niż jednej komisji powoływanej przez danego konsula.

2. Każdy z kandydatów może być zgłoszony tylko do jednej, wskazanej w zgłoszeniu komisji. W razie zgłoszenia tego samego kandydata do więcej niż jednej komisji rozpatrywane jest tylko zgłoszenie kandydata do komisji o najniższym numerze spośród obwodów, do których kandydat został zgłoszony.

3. Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów pełnomocnik wyborczy może pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka komisji i zgłosić nowego kandydata. Przepis § 4 stosuje się.

§ 6. 1. Konsul rozpatruje zgłoszenia tylko tych kandydatów na członków komisji, którzy mają prawo wybierania w wyborach, dla których przeprowadzenia powoływana jest komisja, zamieszkują na obszarze właściwości terytorialnej konsula oraz których zgłoszenia spełniają warunki określone w § 4 ust. 2–4 i wpłynęły do konsula nie później niż w 23. dniu przed dniem wyborów.

2. Przywrócenie terminu zgłaszania kandydatów na członków komisji jest niedopuszczalne.

§ 7. Jeśli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu danej komisji jest nie mniejsza niż 4 i nie większa niż 8, konsul powołuje w skład komisji wszystkich prawidłowo zgłoszonych kandydatów oraz jednego członka komisji spośród pracowników przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, a w przypadku braku takiej możliwości — wskazanego przez siebie wyborcę. W sytuacji, o której mowa w art. 183 § 3 Kodeksu wyborczego, skład komisji może być uzupełniony w sposób określony w tym przepisie.

§ 8. 1. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu danej komisji jest większa niż 8, konsul powołuje komisję w składzie dziewięcioosobowym. Ośmiu członków komisji konsul wyłania w drodze losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 Kodeksu wyborczego.

2. Informację o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania konsul podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 dni przed dniem losowania, wywieszając stosowne zawiadomienie w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym, oraz umieszczając je na swojej stronie internetowej, jeżeli taką stronę prowadzi.

3. Jeżeli konsul powołuje kilka komisji, losowania członków komisji spośród kandydatów zgłoszonych do danej komisji dokonuje się odrębnie do każdej komisji. W losowaniu uczestniczy po jednym kandydacie zgłoszonym przez każdego pełnomocnika wyborczego do danej komisji.

4. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych, nieprzezroczystych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się 8 z nich. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami. Czynności losowania mogą prowadzić pod nadzorem konsula inne osoby przez niego upoważnione.

5. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się datę i godzinę losowania, osoby przeprowadzające losowanie oraz, odrębnie dla każdej komisji, numer i siedzibę komisji, liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie, a także imiona i nazwiska osób wylosowanych do składu komisji.

6. Po przeprowadzeniu losowania konsul powołuje w skład komisji wylosowanych kandydatów oraz jednego członka komisji spośród pracowników przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, a w przypadku braku takiej możliwości — wskazanego przez siebie wyborcę.

§ 9. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu komisji jest mniejsza niż 4, konsul powołuje obwodową komisję wyborczą w składzie pięcioosobowym, uwzględniając wszystkie prawidłowo zgłoszone kandydatury i jednego członka komisji spośród pracowników przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, a w przypadku braku takiej możliwości — wskazanego przez siebie wyborcę, uzupełniając jej skład o wybranych przez siebie wyborców zamieszkałych na obszarze właściwości terytorialnej konsula. W sytuacji, o której mowa w art. 183 § 3 Kodeksu wyborczego, skład komisji może być uzupełniony powyżej 5 osób, lecz nie więcej niż do 9 osób, w sposób określony w tym przepisie.

§ 10. 1. Skład komisji konsul podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości przez wywieszenie informacji w swojej siedzibie i umieszczenie na swojej stronie internetowej, jeżeli taką stronę prowadzi. Skład komisji wywieszany jest również w jej siedzibie.

2. Informacja o składzie komisji powinna zawierać jej numer, adres siedziby oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania (miejscowości) osób powołanych w jej skład, a także wskazanie podmiotu, który zgłosił danego kandydata.

§ 11. Konsul po stwierdzeniu wygaśnięcia członkostwa w komisji powodującego zmniejszenie się jej składu poniżej 5 osób dokonuje uzupełnienia składu komisji w sposób określony w § 9 zdanie pierwsze. Konsul w sytuacji, o której mowa w art. 183 § 3 Kodeksu wyborczego, może uzupełnić skład komisji także w przypadku, gdy nie uległ on zmniejszeniu poniżej 5 osób.

§ 12. W przypadku wykonywania przez komisarza wyborczego — zgodnie z art. 17 § 1 Kodeksu wyborczego — zadań związanych z powołaniem komisji lub dokonywaniem zmian w składzie komisji przepisy § 6–11 stosuje się odpowiednio.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. 1043, 1044 i 1045.

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-10-23 15:36:11 Dodanie Magdalena Woźniak
2015-10-23 15:38:16 Modyfikacja Magdalena Woźniak
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl