Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

Na podstawie art. 183 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i termin powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)       Kodeksie wyborczym — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy;

2)       komisji — należy przez to rozumieć obwodową komisję wyborczą w obwodzie głosowania utworzonym na polskim statku morskim;

3)       pełnomocniku wyborczym — należy przez to rozumieć pełnomocnika wyborczego lub osobę upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego, którego listę kandydatów na posłów, posłów do Parlamentu Europejskiego, kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub kandydata na senatora zarejestrowano na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla siedziby armatora statku.

§ 3. Powołanie komisji następuje najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów, w formie pisemnej decyzji kapitana statku.

§ 4. 1. Pełnomocnik wyborczy może zgłosić kapitanowi statku jednego kandydata.

2. W zgłoszeniu podaje się:

1)       nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia;

2)       imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL kandydata na członka komisji;

3)       numer obwodu głosowania, dla którego właściwa jest komisja, do której dokonuje się zgłoszenia;

4)       oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji.

3. Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik wyborczy, a kandydat na członka komisji podpisuje zgodę na powołanie go w skład wskazanej komisji. Kandydat na członka komisji może wyrazić zgodę na kandydowanie, podpisując odrębny dokument, w którym poza oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie zostaną zawarte informacje określone w ust. 2.

4. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię.

§ 5. Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów pełnomocnik wyborczy może pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka komisji i zgłosić nowego kandydata. Przepis § 4 stosuje się.

§ 6. 1. Kapitan statku rozpatruje zgłoszenia tylko tych kandydatów na członków komisji, którzy mają prawo wybierania, przebywają na statku w dniu zgłoszenia i będą tam przebywali w dniu głosowania oraz których zgłoszenia spełniają warunki określone w § 4 ust. 2–4 i wpłynęły do kapitana statku nie później niż w 5. dniu przed dniem wyborów.

2. Przywrócenie terminu zgłaszania kandydatów na członków komisji jest niedopuszczalne.

§ 7. Jeśli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu danej komisji jest nie mniejsza niż 4 i nie większa niż 6, kapitan statku powołuje w skład komisji wszystkich prawidłowo zgłoszonych kandydatów oraz jednego członka komisji spośród członków załogi, a w przypadku braku takiej możliwości — wskazanego przez siebie wyborcę.

§ 8. 1. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu danej komisji jest większa niż 6, kapitan statku powołuje komisję w składzie siedmioosobowym. Sześciu członków komisji kapitan statku wyłania w drodze losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 Kodeksu wyborczego.

2. Informację o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania kapitan statku podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 dni przed dniem losowania, wywieszając stosowne zawiadomienie w miejscu przeznaczonym na informacje dla załogi.

3. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych, nieprzezroczystych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się 6 z nich. W przypadku braku kopert kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów, zagina się w taki sposób, aby niemożliwe było odczytanie ich treści, i losuje się bezpośrednio te kartki. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami. Czynności losowania mogą prowadzić pod nadzorem kapitana statku inne osoby przez niego upoważnione.

4. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się datę i godzinę losowania, osoby przeprowadzające losowanie oraz liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie, a także imiona i nazwiska osób wylosowanych do składu komisji.

5. Po przeprowadzeniu losowania kapitan statku powołuje w skład komisji wylosowanych kandydatów oraz jednego członka komisji spośród członków załogi, a w przypadku braku takiej możliwości — wskazanego przez siebie wyborcę.

§ 9. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu komisji jest mniejsza niż 4, kapitan statku powołuje obwodową komisję wyborczą w składzie pięcioosobowym, uwzględniając wszystkie prawidłowo zgłoszone kandydatury oraz jednego członka komisji wskazanego spośród członków załogi, a w przypadku braku takiej możliwości — wskazanego przez siebie wyborcę, uzupełniając skład komisji o wybranych przez siebie wyborców.

§ 10. 1. Skład komisji kapitan statku podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości przez wywieszenie informacji w miejscu przeznaczonym na informacje dla załogi. Skład komisji wywieszany jest również w jej siedzibie.

2. Informacja o składzie komisji powinna zawierać jej numer oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania (miejscowości) osób powołanych w jej skład, a także wskazanie podmiotu, który zgłosił danego kandydata.

§ 11. 1. Kapitan statku, po stwierdzeniu wygaśnięcia członkostwa w komisji, dokonuje uzupełnienia składu komisji w przypadku wygaśnięcia członkostwa powodującego zmniejszenie się jej składu poniżej 5 osób.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kapitan uzupełnia skład komisji spośród wyborców przebywających na statku.

§ 12. W przypadku wykonywania przez komisarza wyborczego — zgodnie z art. 17 § 1 Kodeksu wyborczego — zadań związanych z powołaniem komisji lub dokonywaniem zmian w składzie komisji przepisy § 6–11 stosuje się odpowiednio.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. 1043, 1044 i 1045.

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-10-23 14:22:33 Dodanie Marcin Lisiak
2015-10-23 14:25:43 Modyfikacja Marcin Lisiak
zobacz pełny rejestr
2015-10-23 14:28:25 Modyfikacja Marcin Lisiak
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl