Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Dz.U.2011.157.936

Dz.U.2011.157.936

zm.        Dz.U.2014.1428          

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 28 lipca 2011 r.

w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

(Dz. U. z dnia 29 lipca 2011 r.)

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   szczegółowy tryb postępowania w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania;

2)   wzory: wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania oraz aktu pełnomocnictwa do głosowania;

3)   wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)   wójcie - należy przez to rozumieć także burmistrza i prezydenta miasta;

2)   akcie o zarządzeniu wyborów - należy przez to rozumieć:

a) postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

b) postanowienie Marszałka Sejmu,

c) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów,

d) zarządzenie wojewody.

§ 3. W sprawach wniosków, doręczeń oraz wezwań, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu, przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.

§ 4. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w sprawach wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania złożonych po dniu pierwszego głosowania, o ile przeprowadza się ponowne głosowanie.

Rozdział 2

Postępowanie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa i jego wzór

§ 5. 1.  Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, zwany dalej "wnioskiem", o którym mowa w art. 56 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, zwanej dalej "ustawą", wnosi się, począwszy od dnia wejścia w życie aktu o zarządzeniu wyborów, nie później jednak niż do 9. dnia przed dniem wyborów. Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do właściwego urzędu gminy.

2. Wniosek złożony przed dniem wejścia w życie aktu o zarządzeniu wyborów pozostawia się bez rozpoznania.

§ 6. 1. Wniosek składa się na formularzu, którego wzór stanowi, w wyborach:

1)   do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)   do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4)   do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.

3. O ile we wniosku nie zostanie zastrzeżone inaczej, w postępowaniu w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania, zwanego dalej "aktem pełnomocnictwa", wyborcę reprezentuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania, zwanego dalej "pełnomocnictwem".

4. Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa stanowi, w wyborach:

1)   do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, załącznik nr 5 do rozporządzenia;

2)   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, załącznik nr 6 do rozporządzenia;

3)   do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, załącznik nr 7 do rozporządzenia;

4)   do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Wezwanie do usunięcia wad wniosku, o którym mowa w art. 57 § 1 ustawy, obok wskazania wad wniosku, powinno zawierać pouczenie o tym, że ich nieusunięcie w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania będzie skutkować odmową sporządzenia aktu pełnomocnictwa.

2. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa, o której mowa w art. 57 § 2 ustawy, sporządza się na piśmie.

§ 8. 1. W przypadku gdy wniosek spełnia warunki, o których mowa w art. 54, art. 55 oraz art. 56 § 2 i 3 ustawy, wójt lub inny upoważniony pracownik urzędu gminy niezwłocznie uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. W razie braku uzgodnienia terminu termin wyznacza wójt lub inny upoważniony pracownik urzędu gminy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wniosku, który został uzupełniony po wezwaniu.

3. Przed uzgodnionym lub wyznaczonym terminem sporządzenia aktu pełnomocnictwa wójt lub inny upoważniony pracownik urzędu gminy sporządza w 3 egzemplarzach projekt aktu pełnomocnictwa, nadając mu kolejny niepowtarzalny numer wykazu.

4. W przypadku gdy w uzgodnionym lub wyznaczonym terminie sporządzenie aktu pełnomocnictwa nie jest możliwe z powodu nieobecności wyborcy, wniosek pozostawia się bez rozpoznania w aktach sprawy.

5. Wyborca obowiązany jest przed sporządzeniem aktu pełnomocnictwa potwierdzić w sposób niebudzący wątpliwości, przed wójtem lub innym upoważnionym pracownikiem urzędu gminy, wolę udzielenia pełnomocnictwa osobie, która wyraziła zgodę na jego przyjęcie.

6. Wniosek niepotwierdzony w sposób, o którym mowa w ust. 5, pozostawia się bez rozpoznania w aktach sprawy.

7. W przypadku pozostawienia wniosku bez rozpoznania w aktach sprawy wpis w wykazie powstały w związku ze sporządzeniem projektu aktu pełnomocnictwa przekreśla się, czyniąc adnotację o przyczynach wykreślenia.

§ 9. 1. Przed udzieleniem pełnomocnictwa wyborca lub osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, obowiązani są do sprawdzenia poprawności danych zawartych w projekcie aktu pełnomocnictwa. Stwierdzone oczywiste omyłki lub błędy pisarskie prostuje wójt lub inny upoważniony pracownik urzędu gminy, czyniąc stosowne adnotacje na wszystkich egzemplarzach aktu pełnomocnictwa.

2. Wyborca, udzielając pełnomocnictwa, składa podpis na przygotowanych projektach aktu pełnomocnictwa w obecności wójta lub innego upoważnionego pracownika urzędu gminy, który potwierdza ten fakt przez złożenie własnego podpisu.

3. Wolę udzielenia pełnomocnictwa przez wyborcę niemogącego lub nieumiejącego złożyć podpisu stwierdza przez złożenie własnego podpisu wójt lub inny upoważniony pracownik urzędu gminy, o ile wola wyborcy została potwierdzona w sposób niebudzący wątpliwości.

4. Akt pełnomocnictwa przeznaczony dla osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, doręcza się tej osobie w miejscu jego sporządzenia albo, w zależności od wskazania w zgodzie na przyjęcie pełnomocnictwa, pozostawia do odbioru w urzędzie gminy lub doręcza pod wskazany adres. W razie niewskazania miejsca doręczenia pełnomocnictwa lub nieobecności osoby, która wyraziła zgodę na jego przyjęcie, przy sporządzaniu aktu pełnomocnictwa, akt ten pozostawia się do odbioru w urzędzie gminy.

5. Wzór aktu pełnomocnictwa do głosowania stanowi, w wyborach:

1)   do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, załącznik nr 9 do rozporządzenia;

2)   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, załącznik nr 10 do rozporządzenia;

3)   do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, załącznik nr 11 do rozporządzenia;

4)   do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, załącznik nr 12 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Prowadzenie i aktualizacja wykazu sporządzonych aktów pełnomocnictwa oraz jego wzór

§ 10. 1. Wykaz sporządzonych aktów pełnomocnictwa, zwany dalej "wykazem", prowadzi urząd gminy, o którym mowa w § 5 ust. 1, oddzielnie dla poszczególnych wyborów.

2. Wzór wykazu stanowi, w wyborach:

1)   do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, załącznik nr 13 do rozporządzenia;

2)   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, załącznik nr 14 do rozporządzenia;

3)   do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, załącznik nr 15 do rozporządzenia;

4)   do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, załącznik nr 16 do rozporządzenia.

3. Wykaz jest prowadzony w postaci księgi lub w postaci elektronicznej, o ile zawiera wszystkie dane przewidziane w tym wzorze, w której każdemu pełnomocnictwu nadaje się niepowtarzalny numer wynikający z kolejności wpisów.

4. Niezależnie od wykazu prowadzi się akta obejmujące dokumenty dotyczące postępowania w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa.

§ 11. 1. W wykazie odnotowuje się niezwłocznie datę cofnięcia oraz wygaśnięcia pełnomocnictwa.

2. Podstawę do odnotowania w wykazie cofnięcia pełnomocnictwa stanowi pisemne oświadczenie o cofnięciu pełnomocnictwa, w którym wola wyborcy została potwierdzona podpisem złożonym w obecności wójta lub innego upoważnionego pracownika urzędu gminy albo przed właściwą obwodową komisją wyborczą.

3. W przypadku wyborcy niemogącego lub nieumiejącego złożyć podpisu podstawę do odnotowania w wykazie cofnięcia pełnomocnictwa stanowi protokół potwierdzający wolę cofnięcia przez wyborcę pełnomocnictwa, o ile została ona potwierdzona w sposób niebudzący wątpliwości, sporządzony przez wójta lub innego upoważnionego pracownika urzędu gminy albo przewodniczącego właściwej obwodowej komisji wyborczej.

4. Za datę cofnięcia pełnomocnictwa przyjmuje się dzień złożenia oświadczenia woli przez wyborcę.

§ 12. 1. Jednocześnie ze spisem wyborców wójt przekazuje przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej, dla celów aktualizacji wykazu, listę wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa, wpisanych do spisu wyborców, zawierającą dane umieszczone w wykazie.

2. Wójt niezwłocznie informuje przewodniczącego właściwej obwodowej komisji wyborczej o zmianach w wykazie, które nastąpiły po przekazaniu listy, o której mowa w ust. 1, do zakończenia głosowania.

3. W celu aktualizacji wykazu przewodniczący właściwej obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa oraz informację o pełnomocnictwach, które wygasły, po zakończeniu głosowania, wraz z innymi dokumentami z wyborów.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 13. Tracą moc:

1)   z dniem wejścia w życie rozporządzenia:

a) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 66, poz. 426),

b) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 142, poz. 959);

2)   z dniem upływu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, w okresie której weszło w życie niniejsze rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 170, poz. 1146).

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-07-21 10:22:37 Dodanie Marcin Lisiak
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl