Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 3 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 182 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30 poz. 345 oraz z 2015 r. poz. 223) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) obwodzie odrębnym – należy przez to rozumieć obwód głosowania utworzony w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym, areszcie śledczym i w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu oraz domu studenckim lub zespołach domów studenckich;”;

2)  w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, ujmuje się również osoby wskazane do składów komisji, zgodnie z art. 182 § 2a i § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego, przez wójta.”;

3)  w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych, nieprzeźroczystych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się:

1)  10 kopert – w przypadku komisji w obwodach od 2001 do 3000 mieszkańców;

2)  8 kopert – w przypadku komisji w obwodach do 2000 mieszkańców;

3)  6 kopert – w przypadku komisji w obwodach odrębnych.

Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami. Czynności losowania mogą prowadzić pod nadzorem wójta inne osoby przez niego upoważnione.”;

4)  w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, po uwzględnieniu osoby wskazanej przez wójta, komisje powołuje się łącznie w składzie:

1)  9 osób – w przypadku komisji w obwodach od 2001 do 3000 mieszkańców;

2)  7 osób – w przypadku komisji w obwodach do 2000 mieszkańców;

3)  5 osób – w przypadku komisji w obwodach odrębnych.”;

5)  w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uzupełnienia składu komisji dokonuje się w przypadku wygaśnięcia członkostwa powodującego zmniejszenie się jej składu poniżej minimalnego dopuszczalnego składu komisji. Wójt dokonuje uzupełnienia składu komisji do:

1)  9 osób w przypadku komisji w obwodach od 2001 do 3000 mieszkańców,

2)  7 osób w przypadku komisji w obwodach do 2000 mieszkańców,

3)  5 osób w przypadku komisji w obwodach odrębnych

– w sposób określony w ust. 3 i 4.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. 1043, 1044 i 1045.

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-10-07 14:33:44 Dodanie Magdalena Woźniak
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl