Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku

Na podstawie art. 223 i 266 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. [1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku (M.P. poz. 537) wprowadza się następujące zmiany:

1)       pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Dla każdego lokalu wyborczego przeznacza się 1 egzemplarz nakładki każdego rodzaju. Ponadto dla każdej delegatury Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się 10 sztuk nakładek każdego rodzaju. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego, na podstawie informacji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o liczbie wyborców, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego przy użyciu nakładek, przekaże nakładki urzędom gmin w celu przygotowania pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym.”;

 

2)       pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Na kartach do głosowania przeznaczonych do sporządzenia pakietów wyborczych obwodowa komisja wyborcza umieszcza odcisk swojej pieczęci.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. 1043, 1044 i 1045.

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-09-28 12:36:12 Dodanie Paweł Chojecki (informatyk)
2015-09-28 13:04:03 Modyfikacja Paweł Chojecki (informatyk)

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl