Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2011 r.)

Dz.U.2011.154.917

Dz.U.2011.154.917

ROZPORZĄDZENIE

KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 12 lipca 2011 r.

w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. z dnia 27 lipca 2011 r.)

Na podstawie art. 284 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Komitety wyborcze, którym przysługuje prawo rozpowszechniania audycji wyborczych równocześnie do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, mogą prowadzić łączną kampanię wyborczą w programach:

1)  ogólnokrajowych "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna" i "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", zwanych dalej "Telewizją Polską" i "Polskim Radiem";

2)  regionalnych Telewizji Polskiej i spółek radiofonii regionalnej.

2. Prowadzenie łącznej kampanii wyborczej polega na łączeniu całego czasu przysługującego komitetowi wyborczemu w programach ogólnokrajowych telewizyjnych lub radiowych w kampanii wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z całym czasem przysługującym komitetowi wyborczemu w programach ogólnokrajowych telewizyjnych lub radiowych w kampanii wyborczej do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zasady określone w ust. 2 stosuje się do łączenia czasu w programach regionalnych.

§ 2. 1. Pełnomocnicy komitetów wyborczych zawiadamiają Telewizję Polską, Polskie Radio i spółki radiofonii regionalnej, nie później niż w 22. dniu przed dniem wyborów, o zamiarze łącznego prowadzenia kampanii wyborczej do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ze wskazaniem, czy ta forma prowadzenia kampanii wyborczej będzie stosowana w programach ogólnokrajowych czy regionalnych, czy też w jednych i drugich.

2. W przypadku zamiaru łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach regionalnych, pełnomocnik komitetu wyborczego wskazuje oddziały Telewizji Polskiej lub spółki radiofonii regionalnej, w których będzie prowadzona łączna kampania wyborcza.

3. W przypadku niespełnienia przez pełnomocnika komitetu wyborczego wymogów określonych w ust. 1 i 2, komitetowi wyborczemu przydzielany jest czas na rozpowszechnianie audycji wyborczych w oddzielnych blokach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. 1. Audycje wyborcze są rozpowszechniane w specjalnych blokach audycji wyborczych zawierających łączne audycje wyborcze do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Czas antenowy niewykorzystany w jednym bloku audycji wyborczych z przyczyn leżących po stronie komitetu wyborczego nie może być rekompensowany wydłużeniem czasu antenowego w innych blokach.

§ 4. W sprawach dotyczących:

1)  czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych w programach ogólnokrajowych i programach regionalnych publicznej radiofonii i telewizji w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

2)  trybu postępowania w sprawach podziału czasu, o którym mowa w pkt 1,

3)  sposobu przygotowania, zakresu rejestracji i emisji audycji wyborczych,

4)  typu i rodzaju nośnika zapisu audycji wyborczej,

5)  sposobu rozpowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych

- stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 117 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

______

1)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-07-21 9:26:19 Dodanie Marcin Lisiak

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl