Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 i art. 213 § 1 w związku z art. 258 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór:

1)     potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

2)     protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,

3)     potwierdzenia zgłoszenia kandydata na senatora, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,

4)     protokołu rejestracji kandydata na senatora, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora (M.P. Nr 60, poz. 582).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-09-22 12:21:03 Dodanie Bartosz Goździk (Administrator)
2015-09-22 12:44:45 Modyfikacja Bartosz Goździk (Administrator)
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl