Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach 

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 75 § 8, art. 160 § 1 pkt 6, art. 230 § 8 i art. 234 § 5 oraz w związku z art. 258 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory:

1)       protokołu głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2)       protokołu wyników głosowania w okręgu wyborczym na listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3)       protokołu wyborów posłów w okręgu wyborczym oraz zestawienia wyników głosowania i podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;

4)       protokołu głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;

5)       protokołu wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;

6)       protokołu głosowania w obwodzie na kandydata na senatora w przypadku, gdy zgłoszono tylko jednego kandydata w okręgu, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały;

7)       protokołu wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym w przypadku, gdy zgłoszono tylko jednego kandydata w okręgu, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały;

8)       protokołu zbiorczych wyników głosowania na listy kandydatów na posłów w skali kraju, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.

§ 2. Wzory protokołów, o których mowa w § 1 pkt 4–7, stosuje się odpowiednio w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 69, poz. 682 i Nr 84, poz. 878).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: W. Kozielewicz[1])     Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045.

 

 

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-09-22 12:19:39 Dodanie Bartosz Goździk (Administrator)
2015-09-22 12:44:38 Modyfikacja Bartosz Goździk (Administrator)
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl