Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

Dz.U.2015.586

Dz.U.2015.586

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

(Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2015 r.)

Na podstawie art. 34 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób:

1)   sporządzania i aktualizacji spisu wyborców przebywających na polskich statkach morskich znajdujących się w podróży w dniu wyborów;

2)   powiadamiania urzędów gmin o osobach stale zamieszkałych w kraju objętych spisem wyborców;

3)   wydawania i ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania.

§ 2. 1. Do spisu wyborców, o którym mowa w § 1 pkt 1, kapitan statku, zwany dalej "kapitanem", wpisuje wyborców, którzy złożyli wnioski spełniające warunki określone w art. 34 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.

2. Spis wyborców sporządza się w dwóch egzemplarzach.

3. Spis wyborców składa się z:

1)   części A - w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

2)   części A i części B - w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Część A spisu wyborców obejmuje wyborców będących obywatelami polskimi.

5. Część B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, wpisanych do rejestru wyborców w gminach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Części B spisu wyborców nie sporządza się na statku, na którym nie przebywają obywatele Unii Europejskiej nie- będący obywatelami polskimi.

§ 3. 1. Spis wyborców w części A i części B sporządza się na formularzach, według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.

2. Spis wyborców sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców.

§ 4. 1. Spis wyborców sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego albo pismem ręcznym - atramentem lub długopisem.

2. Formularz spisu wyborców wypełnia się dwustronnie.

3. W razie sporządzania formularza spisu wyborców w formie wydruku komputerowego:

1)   można przyjąć układ spisu wyborców odmienny od określonego we wzorze, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze;

2)   nie stosuje się warunku określonego w ust. 2.

§ 5. Kapitan, za pośrednictwem armatora, powiadamia niezwłocznie urząd gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wyborcy o wpisaniu go do spisu wyborców lub o jego skreśleniu ze spisu wyborców.

§ 6. Kapitan podpisuje formularz spisu wyborców imieniem i nazwiskiem oraz parafuje każdą jego stronę.

§ 7. 1. Na żądanie wyborcy umieszczonego w spisie wyborców, zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów, kapitan wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania, opatruje je numerem, podpisem oraz pieczęcią kapitana statku i wpisuje do ewidencji wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania.

2. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.

3. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.

4. Po wydaniu zaświadczenia o prawie do głosowania kapitan skreśla wyborcę ze spisu wyborców, zamieszczając w rubryce spisu "Uwagi" adnotację "zaświadczenie".

5. Ewidencję wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania prowadzi kapitan.

6. Informacja o wydaniu zaświadczenia o prawie do głosowania jest rejestrowana przez wskazanie numeru zaświadczenia, daty jego wydania, imienia (imion) i nazwiska oraz numeru PESEL wyborcy.

7. W przypadku wydania zaświadczenia o prawie do głosowania osobie upoważnionej rejestracji podlegają również imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL osoby upoważnionej.

8. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim rejestruje się dane o obywatelstwie, imię (imiona) i nazwisko oraz numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu tożsamości.

9. Ewidencję wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania kapitan może prowadzić w formie papierowej lub w systemie informatycznym.

10. Wzór zaświadczenia o prawie do głosowania określają przepisy, o których mowa w § 3 ust. 1.

11. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście za pokwitowaniem lub przez osobę pisemnie upoważnioną, pod warunkiem podania w upoważnieniu swojego numeru PESEL albo numeru paszportu lub nazwy i numeru innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wyborcy.

12. Ewidencja wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania prowadzona w formie papierowej oraz upoważnienia do odbioru zaświadczeń o prawie do głosowania stanowią część dokumentów z wyborów.

§ 8. 1. Spis wyborców kapitan przekazuje w jednym egzemplarzu przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej najpóźniej w przeddzień wyborów.

2. Spis wyborców jest aktualizowany do dnia przekazania go przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej przez wpisanie osoby uprawnionej do udziału w wyborach na dodatkowym formularzu spisu wyborców lub skreślenie ze spisu już sporządzonego.

3. Aktualizacji, o której mowa w ust. 2, podlegają oba egzemplarze spisu wyborców.

§ 9. 1. Po sporządzeniu spisu wyborców, a przed dniem głosowania, na dodatkowym formularzu spisu wyborców wpisuje się osoby, które:

1)   zostały pominięte w spisie wyborców - jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania została uwzględniona przez kapitana;

2)   zostały pominięte w spisie wyborców w wyniku oczywistego błędu.

2. Ze spisu wyborców skreśla się osoby:

1)   wobec których kapitan wydał decyzję o ich skreśleniu ze spisu wyborców w wyniku reklamacji;

2)   umieszczone w spisie wyborców w wyniku oczywistego błędu;

3)   którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania.

3. Po dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, w rubryce spisu wyborców "Uwagi" umieszcza się odpowiednią adnotację "reklamacja" lub "omyłka".

§ 10. 1. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w których przeprowadza się głosowanie ponowne, w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania spis wyborców jest aktualizowany w sposób określony w § 8 ust. 2 i 3 oraz § 9.

2. Adnotacje, o których mowa w § 7 ust. 4 i § 9 ust. 3, uzupełnia się o wyrazy "ponowne głosowanie".

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-09-22 12:17:56 Dodanie Bartosz Goździk (Administrator)
2015-09-22 12:37:59 Modyfikacja Bartosz Goździk (Administrator)
zobacz pełny rejestr
2015-09-22 12:39:26 Modyfikacja Bartosz Goździk (Administrator)
2015-09-22 12:39:35 Modyfikacja Bartosz Goździk (Administrator)
2015-09-22 12:42:16 Modyfikacja Bartosz Goździk (Administrator)

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl