Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

Dz.U.2015.384

Dz.U.2015.384

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 13 marca 2015 r.

w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

(Dz. U. z dnia 19 marca 2015 r.)

Na podstawie art. 35 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób:

1)   sporządzania i aktualizacji przez właściwego terytorialnie konsula spisu wyborców przebywających za granicą i posiadających ważne polskie paszporty lub, w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, posiadających ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość;

2)   powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców osobach stale zamieszkałych w kraju;

3)   wydawania i ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o Kodeksie wyborczym, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.

§ 3. 1. Konsul sporządza spis wyborców, wpisując do niego dane wyborców, którzy dokonali zgłoszeń spełniających warunki określone w art. 35 § 2 Kodeksu wyborczego.

2. Konsul w przypadku wątpliwości co do wiarygodności danych zgłoszonych przez wyborcę weryfikuje dane, wykorzystując dostępne mu bazy danych, lub sprawdza je we właściwych organach Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. 1. Spis wyborców sporządza się na formularzu według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 33 Kodeksu wyborczego.

2. Spis wyborców sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców w formie wydruku komputerowego albo pismem maszynowym lub ręcznym.

3. Formularz spisu wyborców zapisuje się jednostronnie.

4. Dopuszczalne jest przyjęcie układu formularza odmiennego od określonego we wzorze, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze.

5. W rubryce formularza spisu wyborców "Adres zamieszkania" podaje się nazwę właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego w stosunku do pracowników polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz ich rodzin.

6. Konsul podpisuje spis wyborców i opatruje go pieczęcią urzędową przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego używaną do tuszu oraz parafuje każdą jego kartę.

§ 5. 1. Spis wyborców jest aktualizowany do dnia przekazania go przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej przez dopisanie wyborcy na dodatkowym formularzu spisu lub skreślenie go ze sporządzonego spisu.

2. Aktualizacji podlegają oba egzemplarze spisu wyborców.

3. Do aktualizacji spisu wyborców stosuje się odpowiednio przepisy § 3 i § 4.

§ 6. 1. Po sporządzeniu spisu wyborców na dodatkowym formularzu dopisuje się wyborców, którzy zostali pominięci w spisie, a ich reklamacja w tej sprawie została uwzględniona przez konsula albo pominięcie nastąpiło w wyniku oczywistej omyłki.

2. W przypadku dopisania wyborcy na dodatkowym formularzu spisu wyborców, w rubryce "Uwagi" umieszcza się adnotację określającą przyczynę dopisania. Stosownie do okoliczności umieszcza się adnotację "reklamacja" albo "omyłka".

§ 7. 1. Ze spisu wyborców skreśla się osoby:

1)   wobec których konsul wydał decyzję o ich skreśleniu ze spisu w wyniku reklamacji;

2)   które zostały wpisane do spisu w wyniku oczywistej omyłki;

3)   niemające prawa wybierania w rozumieniu art. 10 § 2 Kodeksu wyborczego;

4)   którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania.

2. W przypadku skreślenia wyborcy ze spisu wyborców w rubryce formularza "Uwagi" umieszcza się adnotację określającą przyczynę skreślenia. Stosownie do okoliczności umieszcza się adnotację: "reklamacja", "omyłka", "zawiadomienie - art. 10 § 2 Kodeksu wyborczego" albo "zaświadczenie".

3. Skreślenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na obu egzemplarzach spisu wyborców.

§ 8. 1. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w których przeprowadza się ponowne głosowanie, w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania spis wyborców jest aktualizowany w sposób określony w § 5-7.

2. Adnotacje, o których mowa w § 6 ust. 2 i § 7 ust. 2, uzupełnia się o wyrazy "ponowne głosowanie".

§ 9. Konsul powiadamia właściwy urząd gminy o wpisaniu osoby stale zamieszkałej w kraju do spisu wyborców lub dopisaniu jej na dodatkowym formularzu spisu wyborców na formularzu sporządzonym według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 33 Kodeksu wyborczego.

§ 10. 1. Powiadomienie, o którym mowa w § 9, konsul przekazuje, wykorzystując dostępne mu środki komunikacji elektronicznej zapewniające bezpieczeństwo przesyłanych informacji.

2. W wyjątkowych sytuacjach jest dopuszczalne przekazywanie powiadomienia, o którym mowa w § 9, z użyciem innych dostępnych środków łączności.

3. W przypadku powiadamiania urzędu gminy z użyciem środków komunikacji elektronicznej nie jest wymagany podpis konsula, pod warunkiem umieszczenia na powiadomieniu, o którym mowa w § 9, imienia i nazwiska konsula oraz jego stanowiska. Wówczas jest wymagane podanie w powiadomieniu danych teleadresowych urzędu konsularnego.

§ 11. 1. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 33 Kodeksu wyborczego.

2. Zaświadczenie zabezpiecza się przed sfałszowaniem przez umieszczenie w jego lewym górnym rogu odcisku pieczęci urzędowej przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego wydającego zaświadczenie używanej do tłoczenia w papierze, a w przypadku jej braku - odcisku pieczęci konsula używanej do tuszu.

3. Konsul opatruje zaświadczenie podpisem oraz pieczęcią urzędową przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego używaną do tuszu.

4. Po wydaniu zaświadczenia konsul skreśla wyborcę ze spisu wyborców, umieszczając w rubryce formularza spisu "Uwagi" adnotację "zaświadczenie", a informację o wystawionym zaświadczeniu wpisuje do ewidencji wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania prowadzonej w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym.

5. Zaświadczenie wyborca może odebrać osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL wyborcy.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie przesyłką rejestrowaną w placówce operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne albo w inny sposób umożliwiający stwierdzenie odbioru.

§ 12. 1. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.

2. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.

§ 13. 1. Konsul prowadzi i przechowuje ewidencję wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania.

2. Do ewidencji wpisuje się numer zaświadczenia o prawie do głosowania, datę jego wydania, a także imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL wyborcy.

3. W przypadku wydania zaświadczenia osobie upoważnionej do ewidencji wpisuje się również imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL osoby upoważnionej lub, w przypadku gdy osoba upoważniona nie posiada obywatelstwa polskiego, datę urodzenia, numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu tożsamości tej osoby oraz posiadane przez nią obywatelstwo.

4. W przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 5, w ewidencji umieszcza się również adnotację o wysłaniu zaświadczenia o prawie do głosowania oraz wpisuje się datę jego wysłania.

5. Konsul może prowadzić ewidencję w systemie teleinformatycznym lub w postaci papierowej.

6. Ewidencja wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania, upoważnienia do ich odbioru, a także potwierdzenia ich wysłania stanowią część dokumentacji wyborczej konsula.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-09-15 9:14:46 Dodanie Marcin Lisiak
2015-09-15 9:15:21 Modyfikacja Marcin Lisiak
zobacz pełny rejestr
2015-09-15 12:19:50 Modyfikacja Marcin Lisiak
2015-09-15 12:26:17 Modyfikacja Marcin Lisiak
2015-09-15 12:29:46 Modyfikacja Marcin Lisiak
2015-09-15 13:23:15 Modyfikacja Marcin Lisiak
2015-09-15 13:37:40 Modyfikacja Marcin Lisiak
2015-09-15 15:56:18 Modyfikacja Marcin Lisiak
2015-09-15 16:36:32 Modyfikacja Grzegorz Gąsior
2015-09-15 16:41:09 Modyfikacja Paweł Chojecki (informatyk)
2015-09-16 15:48:13 Modyfikacja Marcin Lisiak

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl