Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą

Dz.U.2015.362

Dz.U.2015.362

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 9 marca 2015 r.

w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą

(Dz. U. z dnia 16 marca 2015 r.)

Na podstawie art. 53j § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   tryb przekazywania pakietu wyborczego;

2)   tryb odbierania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do konsula przed dniem głosowania;

3)   tryb przechowywania kopert zwrotnych otrzymanych przez konsula do czasu zakończenia głosowania;

4)   tryb przekazywania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych.

§ 2. Konsul przed przekazaniem pakietu wyborczego, o którym mowa w art. 53g § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, zwanej dalej "Kodeksem wyborczym", opieczętowuje kartę do głosowania przeznaczoną do doręczenia wyborcy, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, pieczęcią urzędową przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego używaną do tuszu oraz pieczęcią wyznaczonej obwodowej komisji wyborczej.

§ 3. 1. Konsul przekazuje pakiet wyborczy przesyłką rejestrowaną w placówce operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne albo w inny sposób umożliwiający stwierdzenie odbioru.

2. Konsul odnotowuje nadanie pakietu wyborczego w spisie wyborców, umieszczając w rubryce "Uwagi" adnotację "głosowanie korespondencyjne" oraz datę nadania.

§ 4. Konsul zapewnia wyborcy możliwość osobistego odbioru pakietu wyborczego w siedzibie urzędu konsularnego, w godzinach jego urzędowania, jeżeli wyborca zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość wyborcy.

§ 5. 1. Odbieranie kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do konsula przed dniem głosowania następuje w siedzibie urzędu konsularnego w godzinach jego urzędowania.

2. Konsul po sprawdzeniu tożsamości wyborcy:

1)   w przypadku obywatela polskiego - na podstawie ważnego polskiego paszportu, a na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na których terytorium można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego, również na podstawie dowodu osobistego,

2)   w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - na podstawie ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość

-     sprawdza, czy koperta zwrotna jest zaklejona. Jeżeli koperta zwrotna nie jest zaklejona, konsul wzywa wyborcę do usunięcia stwierdzonej wady.

3. Konsul odnotowuje odebranie koperty zwrotnej w wykazie, którego wzór został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 53f § 5 Kodeksu wyborczego, w kolumnie przeznaczonej na uwagi.

§ 6. Koperty, o których mowa w § 5 ust. 1, a także koperty zwrotne przesłane przez wyborcę przed dniem głosowania, konsul przechowuje w zamykanym pomieszczeniu, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom postronnym.

§ 7. 1. Konsul przekazuje koperty zwrotne odpowiedniej obwodowej komisji wyborczej właściwej dla celów głosowania korespondencyjnego niezwłocznie po rozpoczęciu głosowania.

2. Koperty zwrotne dostarczone przez wyborców po przekazaniu, o którym mowa w ust. 1, konsul przekazuje odpowiedniej obwodowej komisji wyborczej przed zakończeniem głosowania.

3. Przekazanie kopert zwrotnych, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru, w którym określa się liczbę przekazanych kopert.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-09-11 14:07:30 Dodanie Magdalena Woźniak
2015-09-11 14:10:03 Modyfikacja Magdalena Woźniak

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl