Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą

Dz.U.2015.293

Dz.U.2015.293

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą

(Dz. U. z dnia 3 marca 2015 r.)

Na podstawie art. 53f § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą, zwanego dalej "wykazem".

§ 2. 1. Konsul prowadzi wykaz odrębnie dla każdej komisji wyborczej właściwej ze względu na głosowanie korespondencyjne.

2. W wykazie odnotowuje się przygotowanie oraz wysłanie albo odbiór danego pakietu wyborczego.

3. Wykaz prowadzi się w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym, a w uzasadnionych przypadkach - w postaci papierowej.

4. Wzór wykazu jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. 1. Przygotowanie danego pakietu wyborczego potwierdza się przez umieszczenie danych wyborcy, dla którego pakiet jest przeznaczony, w kolumnach nr 1-5 wykazu.

2. Wysłanie pakietu wyborczego odnotowuje się poprzez umieszczenie w kolumnie nr 6a wykazu daty nadania przesyłki.

3. Osobiste odebranie pakietu wyborczego odnotowuje się poprzez umieszczenie w kolumnie nr 6b wykazu daty odbioru, ustalonej na podstawie pisemnego pokwitowania odbioru pakietu wyborczego przez wyborcę.

4. Jeżeli wyborca nie może pisemnie pokwitować odbioru pakietu wyborczego, konsul odnotowuje w kolumnie nr 6b wykazu datę wydania pakietu wyborczego oraz umieszcza w kolumnie nr 7 wykazu wyjaśnienie przyczyny braku pisemnego pokwitowania odbioru pakietu wyborczego przez wyborcę.

§ 4. Zwrot przez wyborcę pakietu wyborczego w stanie nienaruszonym odnotowuje się w kolumnie nr 7 wykazu.

§ 5. W wykazie dokonuje się aktualizacji danych na bieżąco, niezwłocznie po uzyskaniu informacji, których wpisanie do wykazu jest wymagane.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-09-01 15:57:44 Dodanie Paweł Chojecki (informatyk)
2015-09-02 12:35:18 Modyfikacja Paweł Chojecki (informatyk)
zobacz pełny rejestr
2015-09-02 12:37:35 Modyfikacja Paweł Chojecki (informatyk)

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl