Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu

Dz.U.2015.292

Dz.U.2015.292

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu

(Dz. U. z dnia 3 marca 2015 r.)

Na podstawie art. 47 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania oraz obowiązki konsula w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu oraz zasady udzielania pomocy przy ochronie tych lokali.

§ 2. W celu zapewnienia ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu konsul, nie później niż 14 dni przed dniem wyborów, informuje właściwy w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego organ państwa przyjmującego działający na obszarze właściwości terytorialnej konsula o organizowanych wyborach oraz umiejscowieniu siedzib lokali wyborczych i zwraca się z prośbą do tego organu o udzielenie pomocy przy ochronie lokali wyborczych na wypadek wystąpienia przerwy w głosowaniu.

§ 3. 1. Konsul zapewnia, w miarę możliwości, umiejscowienie siedziby lokalu wyborczego w obiektach wyposażonych w środki zabezpieczenia technicznego takie jak ogrodzenia, kraty w oknach, wzmocnione drzwi i co najmniej jeden zamek o skomplikowanym mechanizmie.

2. Konsul uzgadnia z administratorem pomieszczeń, w których usytuowany jest lokal wyborczy, możliwość korzystania ze środków łączności znajdujących się w dyspozycji administratora. W przypadku braku takiej możliwości konsul upewnia się, że do dyspozycji przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej oraz jego zastępcy pozostają inne środki łączności umożliwiające utrzymywanie kontaktu z konsulem, w tym telefony komórkowe.

3. Na wypadek przerwy w głosowaniu przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej i jego zastępcy udostępnia się numer telefonu wykorzystywany przez konsula.

4. Konsul prowadzi wykaz wykorzystywanych przez przewodniczących obwodowych komisji wyborczych i ich zastępców numerów telefonów lub innych dostępnych środków łączności.

§ 4. 1. W czasie przerwy w głosowaniu przewodniczący obwodowej komisji wyborczej bądź jego zastępca zabezpieczają drzwi i okna pomieszczenia lokalu wyborczego, w którym odbywa się głosowanie, w sposób uniemożliwiający dostanie się do niego osób postronnych oraz opieczętowują je pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

2. W czasie przerwy w głosowaniu w lokalu wyborczym znajdującym się poza siedzibą przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego co najmniej dwóch członków obwodowej komisji wyborczej, w tym jej przewodniczący bądź jego zastępca, dokonuje okresowej kontroli stanu zabezpieczenia lokalu wyborczego oraz stanu opieczętowania.

3. O każdej przerwie w głosowaniu przewodniczący obwodowej komisji wyborczej bądź jego zastępca niezwłocznie zawiadamiają konsula z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.

4. Konsul zawiadamia organ państwa przyjmującego właściwy w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego o przerwie w głosowaniu zarządzonej przez daną obwodową komisję wyborczą i zwraca się z prośbą o udzielenie pomocy przy ochronie lokalu wyborczego w czasie tej przerwy.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-08-31 13:40:13 Dodanie Magdalena Woźniak

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl