Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach nieodpłatnego przedstawiania w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych związanych z zarządzonymi wyborami oraz obowiązującymi w danych wyborach przepisami prawnymi

Dz.U.2011.154.916

Dz.U.2011.154.916

ROZPORZĄDZENIE

KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 12 lipca 2011 r.

w sprawie trybu postępowania w sprawach nieodpłatnego przedstawiania w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych związanych z zarządzonymi wyborami oraz obowiązującymi w danych wyborach przepisami prawnymi

(Dz. U. z dnia 27 lipca 2011 r.)

Na podstawie art. 122 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Państwowa Komisja Wyborcza oraz komisarze wyborczy od dnia ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów do dnia głosowania włącznie mają prawo do nieodpłatnego przedstawiania w programach ogólnokrajowych i programach regionalnych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", w programie ogólnokrajowym spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz w programach regionalnych spółek publicznej radiofonii regionalnej, zwanych dalej "nadawcą", informacji, wyjaśnień i komunikatów związanych z zarządzonymi wyborami i obowiązującymi w danych wyborach przepisami prawnymi.

§ 2. 1. Informacje, wyjaśnienia i komunikaty przygotowywane są przez Państwową Komisję Wyborczą oraz komisarzy wyborczych.

2. Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, wyjaśnień i komunikatów, o których mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Nadawca obowiązany jest nieodpłatnie przedstawiać informacje, wyjaśnienia i komunikaty w czasie antenowym ustalonym pomiędzy Państwową Komisją Wyborczą oraz komisarzami wyborczymi a nadawcą.

2. Przez pojęcie nieodpłatnego przedstawiania informacji, wyjaśnień i komunikatów rozumie się zarówno rejestrację, jak i emisję audycji.

3. Rejestracja i emisja audycji dokonywana jest na koszt nadawcy.

§ 4. Informacje, wyjaśnienia i komunikaty powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie.

§ 5. 1. O zamiarze przedstawiania informacji, wyjaśnień i komunikatów, przewidywanym czasie jego trwania nadawca powinien zostać powiadomiony nie później niż 36 godzin przed emisją.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach czas, o którym mowa w ust. 1, może być skrócony.

§ 6. 1. Nadawca zobowiązany jest do uwzględniania w zapowiedziach programowych harmonogramu przedstawiania przez Państwową Komisję Wyborczą oraz komisarzy wyborczych informacji, wyjaśnień i komunikatów.

2. Zapowiedzi programowych, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się do czasu ogłoszeń nadawcy, o którym mowa w art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654 i Nr 153, poz. 903).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.2)

______

1)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

2)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1)   rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie nieodpłatnego przedstawiania w programach ogólnokrajowych telewizyjnych i radiowych przez Państwową Komisję Wyborczą informacji, wyjaśnień i komunikatów związanych z zarządzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującymi przepisami prawa wyborczego (Dz. U. Nr 59, poz. 692 oraz z 2005 r. Nr 109, poz. 919),

2)   rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie nieodpłatnego przedstawiania w programach ogólnokrajowych telewizyjnych i radiowych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej związanych z zarządzonymi wyborami do Sejmu i do Senatu i obowiązującymi przepisami prawa wyborczego (Dz. U. Nr 74, poz. 800 oraz z 2005 r. Nr 109, poz. 921),

które na podstawie art. 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-07-21 8:47:08 Dodanie Grzegorz Gąsior
2015-07-21 8:47:15 Modyfikacja Grzegorz Gąsior
zobacz pełny rejestr
2015-07-21 8:51:32 Modyfikacja Grzegorz Gąsior
2015-07-21 8:52:51 Modyfikacja Grzegorz Gąsior
2015-07-21 8:54:36 Modyfikacja Grzegorz Gąsior

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl