Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w kraju

Dz.U.2015.131

Dz.U.2015.131

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w kraju

(Dz. U. z dnia 23 stycznia 2015 r.)

Na podstawie art. 53j § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa dla głosowania w kraju tryb:

1)   odbierania kopert zwrotnych od wyborców oraz dostarczania tych kopert do obwodowych komisji wyborczych;

2)   przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, jeżeli przekazanie niedoręczonych lub nieodebranych osobiście przez wyborcę pakietów wyborczych do obwodowej komisji wyborczej nie było możliwe do zakończenia głosowania;

3)   przekazywania właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego kopert zwrotnych niedoręczonych do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)   właściwym dyrektorze delegatury Krajowego Biura Wyborczego - należy przez to rozumieć dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej ze względu na siedzibę obwodowej komisji wyborczej, o której mowa w art. 12a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;

2)   operatorze wyznaczonym - należy przez to rozumieć operatora w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529);

3)   dniu roboczym - należy przez to rozumieć dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

§ 3. 1. Przedstawiciel operatora wyznaczonego odbiera zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy, który otrzymał pakiet wyborczy, na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość, odnotowując odbiór koperty.

2. Odbiór koperty zwrotnej przez przedstawiciela operatora wyznaczonego następuje za pokwitowaniem:

1)   najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów - w przypadku wyborcy niepełnosprawnego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), jeśli wyborca ten w momencie doręczenia albo odbierania pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez wyborcę;

2)   najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów - w placówce operatora wyznaczonego usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców;

3)   najpóźniej w trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów - w dowolnej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

3. Urząd gminy, niezwłocznie po doręczeniu albo wydaniu pakietów wyborczych, informuje pisemnie operatora wyznaczonego o wyborcach, którzy otrzymali pakiet wyborczy za jego pośrednictwem i zgłosili potrzebę odbioru koperty zwrotnej przez operatora wyznaczonego.

§ 4. 1. Operator wyznaczony dokonuje jednego doręczenia zgromadzonych kopert zwrotnych do właściwej obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem odbioru, w dniu wyborów, w czasie trwania głosowania.

2. Upoważniony pracownik urzędu gminy przekazuje zgromadzone koperty zwrotne do właściwej obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem odbioru, w dniu wyborów, w czasie trwania głosowania.

§ 5. 1. Pakiety wyborcze, których doręczenie do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe, a które pozostały w posiadaniu operatora wyznaczonego, operator wyznaczony przekazuje niezwłocznie właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

2. Pakiety wyborcze, których doręczenie do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe, a które pozostały w posiadaniu urzędu gminy, upoważniony pracownik urzędu gminy przekazuje niezwłocznie właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

3. Przekazanie zgromadzonych pakietów wyborczych następuje przez jednorazowe wydanie ich osobie uprawnionej do odbioru przesyłek w siedzibie delegatury Krajowego Biura Wyborczego, za pokwitowaniem odbioru.

§ 6. 1. Koperty zwrotne niedoręczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania operator wyznaczony przekazuje właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

2. Przekazanie zgromadzonych kopert zwrotnych następuje przez jednorazowe wydanie ich osobie uprawnionej do odbioru przesyłek w siedzibie delegatury Krajowego Biura Wyborczego, za pokwitowaniem odbioru.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-08-27 10:41:55 Dodanie Bartosz Goździk (Administrator)
2015-10-07 16:13:57 Modyfikacja Magdalena Woźniak
zobacz pełny rejestr
2015-10-09 9:41:57 Modyfikacja Magdalena Woźniak

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl