Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych

Dz.U.2015.120

Dz.U.2015.120

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 20 stycznia 2015 r.

w sprawie sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych

(Dz. U. z dnia 22 stycznia 2015 r.)

Na podstawie art. 53e § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych, zwanego dalej "wykazem".

§ 2. 1. Wykaz prowadzi urząd gminy, o którym mowa w art. 53e § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, zwanej dalej "ustawą".

2. Wykaz jest prowadzony w postaci księgi, której wzór określa załącznik do rozporządzenia, albo w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym.

3. Wykaz w postaci elektronicznej zawiera odpowiednio wszystkie dane przewidziane we wzorze określonym w załączniku do rozporządzenia.

4. Dane wpisują do wykazu upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

§ 3. 1. Po przygotowaniu pakietu wyborczego, o którym mowa w art. 53g § 1 ustawy, i umieszczeniu go w kopercie na pakiet wyborczy wpisuje się do wykazu dane określone w rubrykach nr 1-4 załącznika do rozporządzenia.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 53e § 4 ustawy, datę nadania pakietu wyborczego odnotowuje się w wykazie na podstawie potwierdzenia nadania przesyłki rejestrowanej wydanego przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, w wykazie odnotowuje się także datę doręczenia pakietu wyborczego na podstawie potwierdzenia doręczenia otrzymanego z placówki pocztowej operatora wyznaczonego.

4. W przypadkach, o których mowa w art. 53e § 3 i 5 ustawy, datę odbioru albo doręczenia pakietu wyborczego odnotowuje się w wykazie na podstawie pisemnego pokwitowania odbioru pakietu wyborczego dokonanego przez wyborcę w obecności upoważnionego pracownika urzędu gminy.

5. Jeżeli wyborca nie może pisemnie pokwitować odbioru pakietu wyborczego, datę doręczenia albo wydania pakietu wyborczego odnotowuje się w wykazie na podstawie pisemnego stwierdzenia tego faktu przez osobę doręczającą albo wydającą pakiet wyborczy. Dodatkowo w rubryce "Uwagi" odnotowuje się wyjaśnienie przyczyny braku pisemnego pokwitowania odbioru pakietu wyborczego przez wyborcę.

6. W wykazie w rubryce "Uwagi" odnotowuje się także dokonanie przez wyborcę zwrotu pakietu wyborczego w stanie nienaruszonym, jak również fakt niedoręczenia pakietu wyborczego wyborcy.

§ 4. Aktualizacji danych w wykazie dokonuje się niezwłocznie po uzyskaniu informacji, których wpisanie do wykazu jest wymagane.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-08-27 10:41:41 Dodanie Bartosz Goździk (Administrator)
2015-08-27 10:47:44 Modyfikacja Bartosz Goździk (Administrator)

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl