Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju

M.P.2015.538

M.P.2015.538

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 9 czerwca 2015 r.

w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju

(M.P. z dnia 16 czerwca 2015 r.)

Na podstawie art. 40 § 5 i art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Karta do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach głosowania utworzonych w kraju:

1)   drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 80 g/m2, koloru białego, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla oznaczeń wszystkich list kandydatów w danym okręgu wyborczym i nazwisk kandydatów;

2)   składa się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, zbroszurowanych i trwale połączonych kartek formatu A4, z zastrzeżeniem ust. 2;

3)   każda kartka karty do głosowania na zadrukowanej stronie, w górnej lewej części, opatrzona jest oznaczeniem "Okręg wyborczy nr..." i nazwą miejscowości, w której mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej, a w prawej - oznaczeniem "kartka ... (numer danej kartki) z ... (liczba kartek)";

4)   pierwsza kartka karty do głosowania jest kartką tytułową. W górnej jej części, pośrodku, umieszczony jest napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu .....................". W dolnej jej części umieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, a poniżej, po prawej stronie, drukuje się odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej, natomiast po lewej stronie oznacza się miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej;

5)   druga kartka karty do głosowania jest kartką ze spisem treści. W górnej jej części, pośrodku, umieszczony jest napis "Spis treści Listy kandydatów na posłów Kartka", a poniżej ułożone według kolejności wzrastającej numerów list nazwy lub skróty nazw komitetów wyborczych zgłaszających listy i numer kartki, na której umieszczona jest dana lista;

6)   na trzeciej i kolejnych kartkach karty do głosowania umieszcza się listy kandydatów na posłów; na jednej kartce karty do głosowania może być umieszczona tylko jedna lista kandydatów na posłów;

7)   każda lista opatrzona jest oznaczeniem "Lista nr ..." oraz nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił listę. Na liście po oznaczeniu "Kandydaci na posłów" umieszcza się w kolejności liczbę porządkową, po niej kratkę przeznaczoną na oddanie głosu oraz nazwisko i imię - imiona każdego kandydata;

8)   nazwiska kandydatów z tej samej listy kandydatów na posłów umieszcza się:

a) w jednej kolumnie, jeżeli na liście zarejestrowano nie więcej niż 20 kandydatów,

b) w dwóch kolumnach, jeżeli na liście zarejestrowano więcej niż 20 kandydatów; na pierwszej pozycji w drugiej (prawej) kolumnie zamieszcza się nazwisko i imię - imiona kandydata zarejestrowanego na danej liście pod numerem 21.

2. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku gdy z powodu wieloznakowych imion lub nazwisk kandydatów umieszczenie kandydatów z danej listy na karcie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest możliwe, dopuszczalne jest sporządzenie kart w formacie B4.

3. Karta do głosowania ma ścięty prawy górny róg.

4. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne kartki tytułowej, kartki ze spisem treści i następnych kartek karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach głosowania utworzonych w kraju sporządzanej:

1)   w formacie A4 określa załącznik nr 1 do uchwały;

2)   w formacie B4 określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Karta do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach głosowania utworzonych w kraju drukowana jest jednostronnie na papierze offsetowym o gramaturze 80 g/m2, w kolorze żółtym lub na papierze białym jednostronnie barwionym na kolor żółty po stronie zadrukowanej, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla oznaczenia wszystkich kandydatów na senatora w danym okręgu wyborczym.

2. Karta do głosowania, o której mowa w ust. 1, jest jedną kartką, zadrukowaną jednostronnie, formatu A4, a w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano tylko jednego kandydata na senatora - formatu A5.

3. W przypadku karty do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata na senatora:

1)   nazwiska kandydatów na senatora umieszcza się w jednej kolumnie;

2)   na jednej karcie umieszcza się nazwiska nie więcej niż 14 kandydatów;

3)   karta, w górnej lewej części, opatrzona jest oznaczeniem "Okręg wyborczy nr ..." i nazwą miejscowości, w której mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej;

4)   pośrodku karty, w górnej jej części, umieszczony jest napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ................. Kandydaci na senatora";

5)   nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej; przed nazwiskiem i imieniem - imionami każdego kandydata umieszczona jest w kolejności liczba porządkowa i kratka przeznaczona na oddanie głosu, a pod nazwiskiem i imieniem umieszczone są wyrazy: "zgłoszony przez" lub "zgłoszona przez" oraz nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata; druk nazwy lub skrótu nazwy wykonuje się mniejszą czcionką, jednakową dla oznaczeń wszystkich nazw komitetów i skrótów nazw;

6)   w dolnej części karty umieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, a poniżej, po prawej stronie, drukuje się odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej, natomiast po lewej stronie oznacza się miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej.

4. W przypadku karty do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano tylko jednego kandydata na senatora:

1)   w górnej lewej części opatrzona jest ona oznaczeniem "Okręg wyborczy nr ..." i nazwą miejscowości, w której mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej;

2)   pośrodku, w górnej części, umieszczony jest napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ................. Kandydat na senatora";

3)   z lewej strony przed nazwiskiem kandydata umieszcza się wyraz "TAK" i kratkę przeznaczoną na oddanie głosu, a niżej wyraz "NIE" i kratkę przeznaczoną na oddanie głosu, a następnie nazwisko i imię - imiona kandydata, a pod nazwiskiem i imieniem umieszcza się wyrazy: "zgłoszony przez" lub "zgłoszona przez" oraz nazwę lub skrót nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata; druk nazwy lub skrótu nazwy wykonuje się mniejszą czcionką;

4)   przepisy ust. 3 pkt 6 stosuje się odpowiednio.

5. Karta do głosowania ma ścięty prawy górny róg.

6. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju, w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano:

1)   więcej niż jednego kandydata na senatora, określa załącznik nr 3 do uchwały;

2)   jednego kandydata na senatora, określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Nakładka na kartę do głosowania sporządzana w alfabecie Braille'a, zwana dalej "nakładką na kartę", w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej:

1)   wykonywana jest z przezroczystego trójwarstwowego materiału plastycznego politereftalan etylenu, znanego także pod nazwami PET, R-PET, A-PET, o grubości pomiędzy 0,25 do 0,3 mm i gęstości 1,35 g/cm3;

2)   sporządzana jest w formacie A4 lub B4, w zależności od formatu karty do głosowania w danym okręgu wyborczym; ponadto u góry, u dołu oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania;

3)   ma ścięty prawy górny róg;

4)   pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest odpowiednio napis "Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Format A4" lub "Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Format B4", zapisany alfabetem Braille'a w standardzie Marburg Medium;

5)   w miejscach odpowiadających umieszczonej na karcie do głosowania kratce przeznaczonej na oddanie głosu wycięta jest kratka, a następnie umieszczona jest liczba porządkowa zapisana alfabetem Braille'a;

6)   na nakładce na kartę wycina się 40 kratek;

7)   u dołu nakładki nakleja się sporządzoną pismem płaskim naklejkę informującą o rodzaju nakładki.

2. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne nakładki na kartę w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej sporządzanej:

1)   w formacie A4 określa załącznik nr 5 do uchwały;

2)   w formacie B4 określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4. 1. Nakładka na kartę w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

1)   wykonywana jest z przezroczystego trójwarstwowego materiału plastycznego politereftalan etylenu, znanego także pod nazwami PET, R-PET, A-PET, o grubości pomiędzy 0,25 do 0,3 mm i gęstości 1,35 g/cm3;

2)   sporządzana jest w formacie A4 lub A5, w zależności od formatu karty do głosowania w danym okręgu wyborczym; ponadto u góry, u dołu oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania;

3)   ma ścięty prawy górny róg;

4)   u dołu nakładki nakleja się sporządzoną pismem płaskim naklejkę informującą o rodzaju nakładki.

2. W przypadku nakładki na kartę w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata na senatora:

1)   w górnej części, pośrodku nakładki na kartę, umieszcza się napis "Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydaci na senatora", zapisany alfabetem Braille'a w standardzie Marburg Medium;

2)   na nakładce na kartę wycina się 14 kratek;

3)   przepis § 3 ust. 1 pkt 5 stosuje się.

3. W przypadku nakładki na kartę w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano jednego kandydata na senatora:

1)   w górnej części, pośrodku nakładki na kartę, umieszcza się napis "Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydat na senatora", zapisany alfabetem Braille'a w standardzie Marburg Medium;

2)   w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania kratkom przeznaczonym na oddanie głosu wycina się kratki, a następnie umieszcza się odpowiednio wyrazy "TAK" i "NIE" zapisane alfabetem Braille'a.

4. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne nakładki na kartę w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano:

1)   więcej niż jednego kandydata na senatora, określa załącznik nr 7 do uchwały;

2)   jednego kandydata na senatora, określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju (M.P. Nr 80, poz. 805).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu ...................

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu ...................

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu .................

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 4

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu ........................

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 5

WZÓR

Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Format A4.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 6

WZÓR

Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Format B4.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 7

WZÓR

Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydaci na senatora

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 8

WZÓR

Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydat na senatora.

wzór

 

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-08-27 10:39:18 Dodanie Bartosz Goździk (Administrator)

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl