Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym za granicą

M.P.2015.328

M.P.2015.328

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ

KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym za granicą

(M.P. z dnia 8 kwietnia 2015 r.)

Na podstawie art. 53j § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1)   sposób postępowania z kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania,

2)   sposób postępowania z kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na kartę do głosowania,

3)   sposób postępowania z kopertami zwrotnymi niezawierającymi podpisanego oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu,

4)   sposób postępowania z pakietami wyborczymi niedoręczonymi wyborcy na wskazany przez niego adres lub nieodebranymi przez wyborcę oraz kopertami zwrotnymi niedoręczonymi do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania

-     w głosowaniu korespondencyjnym za granicą.

§ 2. 1. Koperty zwrotne, doręczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania, komisja otwiera niezwłocznie po doręczeniu i sprawdza, czy w kopercie zwrotnej znajduje się:

1)   podpisane przez wyborcę oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu;

2)   zaklejona koperta na kartę do głosowania.

2. Jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 1, komisja odnotowuje w rubryce spisu "Uwagi", odpowiadającej pozycji, pod którą przy nazwisku wyborcy umieszczono informację o wysłaniu pakietu wyborczego, że wyborca głosował korespondencyjnie, a zaklejoną kopertę na kartę do głosowania komisja wrzuca do urny wyborczej. Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu komisja dołącza do spisu wyborców. Puste koperty zwrotne komisja pakuje w pakiet, opisuje go i odkłada. Pakiet ten pozostaje w dokumentacji komisji, która po zakończeniu głosowania przekazywana jest w depozyt konsulowi. Pakiet ten podlega zniszczeniu w terminie i trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów (Dz. U. poz. 1488).

3. Jeżeli:

1)   w kopercie zwrotnej nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu,

2)   oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu nie było podpisane przez wyborcę,

3)   w kopercie zwrotnej nie było koperty na kartę do głosowania,

4)   koperta na kartę do głosowania była niezaklejona

-     komisja odkłada kopertę zwrotną wraz z zawartością, segregując odłożone koperty według naruszeń powyższych warunków.

4. Komisja pakuje koperty wraz z kartami w osobne pakiety, według naruszeń warunków określonych w ust. 3, opisuje je i odkłada. Przepisy ust. 2 zdanie czwarte i piąte stosuje się.

5. Jeżeli kopertę zwrotną wyborca dostarczył osobiście do obwodowej komisji wyborczej, komisja w jego obecności otwiera kopertę zwrotną i na podstawie jego dokumentu tożsamości, tj. ważnego polskiego paszportu (na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego, może to być ważny polski dowód osobisty), a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, sprawdza, czy w kopercie zwrotnej znajduje się podpisane przez tego wyborcę oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Ponadto komisja sprawdza, czy koperta na kartę do głosowania jest zaklejona. Jeżeli któryś z wymienionych warunków nie jest spełniony, komisja wzywa wyborcę do usunięcia stwierdzonej wady. Jeżeli warunki są spełnione, komisja dołącza do spisu wyborców oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, wrzuca kopertę na kartę do głosowania do urny, a pustą kopertę zwrotną dołącza do pakietu, o którym mowa w ust. 2 zdanie trzecie.

6. Po zakończeniu głosowania i otwarciu urny wyborczej komisja w pierwszej kolejności wyjmuje ze znajdujących się w urnie kopert na kartę do głosowania karty do głosowania i ustala ich liczbę. Liczba ta powinna odpowiadać liczbie adnotacji w rubryce spisu "Uwagi", że wyborca głosował korespondencyjnie. Różnica jest możliwa, tylko gdy koperta na kartę do głosowania była pusta. Sytuację tę komisja opisuje w protokole głosowania w punkcie "Inne uwagi". Koperty na kartę do głosowania, z których komisja wyjęła kartę, komisja pakuje w pakiet, opisuje go i odkłada. Przepisy ust. 2 zdanie czwarte i piąte stosuje się.

7. Następnie komisja przystępuje do wykonywania pozostałych czynności wynikających z odrębnej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych.

§ 3. Pakiety wyborcze niedoręczone wyborcy na wskazany przez niego adres lub nieodebrane przez wyborcę, a także koperty zwrotne niedoręczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania konsul pakuje w odrębne pakiety, opisuje i przechowuje w depozycie, a następnie niszczy je. Przepisy § 2 ust. 2 zdanie piąte stosuje się.

§ 4. Jeżeli konsul otrzyma pakiety wyborcze niedoręczone wyborcy na wskazany przez niego adres lub koperty zwrotne, gdy dokumentacja nie znajduje się już w depozycie, informuje o tym dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie i po uzyskaniu jego zgody niszczy je, a protokół zniszczenia przekazuje dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

§ 5. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w głosowaniu ponownym, przepisy uchwały stosuje się odpowiednio.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-08-25 16:43:06 Dodanie Bartosz Goździk (Administrator)

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl