Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

M.P.2011.30.345

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 11 kwietnia 2011 r.

w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345)

tekst ujednolicony uwzględniający zmiany dokonane uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. (M.P. poz. 223) i z dnia 3 września 2015 r.

 

Na podstawie art. 182 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1)   sposób zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz wzór zgłoszenia,

2)   zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych,

3)   tryb przeprowadzania losowania członków obwodowych komisji wyborczych

- w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)   Kodeksie wyborczym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;

2)   komisji - należy przez to rozumieć obwodową komisję wyborczą;

3)   obwodzie odrębnym – należy przez to rozumieć obwód głosowania utworzony w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym, areszcie śledczym i w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu oraz domu studenckim lub zespołach domów studenckich;

4)   pełnomocniku wyborczym - należy przez to rozumieć pełnomocnika wyborczego lub osobę upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego, którego listę kandydatów na posłów, posłów do Parlamentu Europejskiego, kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub kandydata na senatora zarejestrowano na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla danego obwodu głosowania;

5)   wójcie - należy przez to rozumieć także burmistrza i prezydenta miasta.

§ 3. 1. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują wójtowie.

2. Pełnomocnik wyborczy dokonuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji na druku, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

3. Zgłoszenie zawiera:

1)   nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia;

2)   imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL kandydata na członka komisji;

3)   numer obwodu głosowania i nazwę miejscowości, w której znajduje się komisja;

4)   oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji.

4. Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik wyborczy, zaś kandydat na członka komisji podpisuje zgodę na powołanie go w skład wskazanej komisji. Kandydat na członka komisji może także wyrazić zgodę na kandydowanie, podpisując odrębny dokument, w którym poza oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie zostaną zawarte informacje określone w ust. 3.

5. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. Kopię uwierzytelnia pracownik urzędu gminy, po okazaniu mu oryginału upoważnienia.

§ 4. 1. Zgłoszenie może dotyczyć więcej niż jednej komisji w danej gminie.

2. Każdy z kandydatów może być zgłoszony tylko do jednej, wskazanej w zgłoszeniu, komisji. W razie zgłoszenia tego samego kandydata do więcej niż jednej komisji rozpatrywane jest tylko zgłoszenie kandydata do komisji o najniższym numerze spośród obwodów, do których kandydat został zgłoszony.

3. Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów pełnomocnik wyborczy może pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka komisji i zgłosić nowego kandydata. Przepis § 3 stosuje się.

§ 5. 1. Wójt rozpatruje tylko zgłoszenia tych kandydatów na członków komisji, którzy mają prawo wybierania w wyborach, dla przeprowadzenia których powoływana jest komisja, są ujęte w rejestrze wyborców danej gminy oraz spełniają warunki określone w § 3 ust. 2-5 i wpłynęły do wójta nie później niż w 23. dniu przed dniem wyborów.

2. Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów na członków komisji jest niedopuszczalne.

§ 6. 1. Wójt, w miarę wpływu zgłoszeń, sporządza, odrębnie dla każdego obwodu głosowania, wykaz zgłoszonych kandydatów na członków komisji. Wykaz zawiera numer obwodu i adres siedziby oraz dane prawidłowo zgłoszonych kandydatów na członków komisji, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2.

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, ujmuje się również osoby wskazane do składów komisji, zgodnie z art. 182 § 2a i § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego, przez wójta.

§ 7. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu komisji odpowiada ustawowej liczbie osób, które mogą być powołane w jej skład, komisja jest powoływana w składzie odpowiadającym liczbie zgłoszonych kandydatów.

§ 8. 1. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu danej komisji jest większa od ustawowej liczby osób, które mogą być powołane w jej skład, komisja powoływana jest w największym dopuszczalnym składzie, a jej skład ustalany jest w trybie losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 Kodeksu wyborczego.

2. Informację o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania wójt podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 dni przed dniem losowania, wywieszając stosowne zawiadomienie w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym, oraz umieszczając je w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Losowania członków komisji spośród kandydatów zgłoszonych do danej komisji dokonuje się odrębnie dla każdej komisji. W losowaniu uczestniczy po jednym kandydacie zgłoszonym przez każdego pełnomocnika wyborczego do danej komisji.

4 Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych, nieprzeźroczystych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się:

1)  10 kopert – w przypadku komisji w obwodach od 2001 do 3000 mieszkańców;

2)  8 kopert – w przypadku komisji w obwodach do 2000 mieszkańców;

3)  6 kopert – w przypadku komisji w obwodach odrębnych.

Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami. Czynności losowania mogą prowadzić pod nadzorem wójta inne osoby przez niego upoważnione.

5. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się datę i godzinę losowania, osoby przeprowadzające losowanie oraz, odrębnie dla każdej komisji, jej numer i siedzibę, liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie, a także imiona i nazwiska osób wylosowanych do składu komisji.

6. Po przeprowadzeniu losowania wójt powołuje w skład komisji wylosowanych kandydatów oraz osobę wskazaną przez siebie.

§ 9. 1. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu komisji jest mniejsza niż minimalny dopuszczalny skład komisji, wójt dokonuje uzupełnienia składu komisji spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy.

2. Osobami, o których mowa w ust. 1, nie mogą być pracownicy samorządowi gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, a w przypadku komisji w obwodach odrębnych - pracownicy jednostki, w której utworzono obwód głosowania.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, po uwzględnieniu osoby wskazanej przez wójta, komisje powołuje się łącznie w składzie:

1)  9 osób – w przypadku komisji w obwodach od 2001 do 3000 mieszkańców;

2)  7 osób – w przypadku komisji w obwodach do 2000 mieszkańców;

3)  5 osób – w przypadku komisji w obwodach odrębnych.

§ 10. 1. Składy komisji wójt podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w swojej siedzibie i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Składy poszczególnych komisji są wywieszane również w ich siedzibach.

2.  Informacja o składzie komisji powinna zawierać jej numer, adres siedziby oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania (miejscowości) osób powołanych w jej skład, a także wskazanie podmiotu, który zgłosił kandydata.

§ 11. 1. Wójt, po stwierdzeniu wygaśnięcia członkostwa w komisji, zawiadamia o tym właściwych pełnomocników wyborczych.

2. Uzupełnienia składu komisji dokonuje się w przypadku wygaśnięcia członkostwa powodującego zmniejszenie się jej składu poniżej minimalnego dopuszczalnego składu komisji. Wójt dokonuje uzupełnienia składu komisji do:

1)  9 osób w przypadku komisji w obwodach od 2001 do 3000 mieszkańców,

2)  7 osób w przypadku komisji w obwodach do 2000 mieszkańców,

3)  5 osób w przypadku komisji w obwodach odrębnych

– w sposób określony w ust. 3 i 4.

3. Jeżeli wygasło członkostwo w komisji członka zgłoszonego przez komitet wyborczy, wójt zawiadamia pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego o możliwości zgłoszenia nowego kandydata, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, z zastrzeżeniem ust. 4. W razie niezgłoszenia kandydata w tym terminie wójt uzupełnia skład komisji spośród wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy. Przepis § 9 ust. 2 stosuje się.

4. Jeśli wygaśnięcie członkostwa nastąpiło na 6 dni przed dniem wyborów lub później, wójt nie zawiadamia pełnomocnika wyborczego o możliwości zgłoszenia nowego kandydata i uzupełnia skład komisji spośród wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy, chyba że wraz z zawiadomieniem o przyczynie powodującej wygaśnięcie mandatu wpłynęło zgłoszenie nowej kandydatury od pełnomocnika wyborczego, o którym mowa w ust. 1.

§ 12. Prezydent m.st. Warszawy może powierzyć zarządom dzielnic m.st. Warszawy powołanie komisji oraz wykonanie czynności związanych z ich powołaniem i dokonywaniem zmian w ich składzie.

§ 13. W wyborach uzupełniających do Senatu komisje, zarówno w stałych obwodach, jak i w obwodach odrębnych, powołuje się zgodnie z zasadami dotyczącymi powoływania komisji w obwodach odrębnych.

§ 14. W przypadku wykonywania przez komisarza wyborczego - zgodnie z art. 17 § 1 Kodeksu wyborczego - zadań związanych z powołaniem komisji lub dokonywaniem zmian w składzie komisji, przepisy § 5-11 i 13 stosuje się odpowiednio.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. i podlega ogłoszeniu.

 


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. 1043, 1044 i 1045.

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-08-25 16:38:55 Dodanie Bartosz Goździk (Administrator)
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl