Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

M.P.2011.23.252

M.P.2011.23.252

2014.02.17              zm.        M.P.2014.184               § 1

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 14 marca 2011 r.

w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

(M.P. z dnia 25 marca 2011 r.)

Na podstawie art. 154 § 7 i art. 155 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 i Nr 26, poz. 134) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1)   wysokość oraz zasady, na których członkom komisji wyborczych przysługują diety, zwrot kosztów podróży i noclegów;

2)   wysokość oraz zasady, na których przysługują zryczałtowane diety:

a) członkom okręgowych i rejonowych komisji wyborczych za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji,

b) członkom obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania;

3)   warunki obniżania wysokości zryczałtowanych diet członkom komisji wyborczych w przypadku nieuczestniczenia w wykonywaniu części zadań komisji;

4)   sposoby dokumentowania dni zwolnienia od pracy na czas udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych;

5)   wysokość oraz zasady, na których osobom powołanym w skład inspekcji przysługują diety, zryczałtowane diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów;

6)   sposoby dokumentowania dni zwolnienia od pracy na czas udziału w pracach inspekcji.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)   komisji - należy przez to rozumieć Państwową Komisję Wyborczą, okręgową komisję wyborczą, rejonową komisję wyborczą oraz obwodową komisję wyborczą;

2)   inspekcji - należy przez to rozumieć inspekcję powołaną przez Państwową Komisję Wyborczą, komisarza wyborczego, okręgową komisję wyborczą oraz rejonową komisję wyborczą.

§ 3. 1.  Członkom komisji, w związku z udziałem w pracach komisji w kraju, przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), w przepisach dotyczących podróży krajowej, z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały.

2. Dieta dla członków komisji wynosi półtorej diety ustalonej na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1.

3. Dieta, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje członkom obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania i ustaleniem wyników głosowania.

§ 4. 1. Członkom komisji, w związku z udziałem w pracach tych komisji, przysługuje zwrot kosztów przejazdów i dojazdów publicznymi środkami komunikacji.

2. W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem możliwości przejazdu lub dojazdu publicznymi środkami komunikacji, członkom komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu zbiorowego lub, za zgodą przewodniczącego komisji, własnym samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem według stawek określonych w przepisach, o których mowa w § 3 ust. 1.

3. Wydanie zgody, o której mowa w ust. 2, wymaga porozumienia:

1)   przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z Szefem Krajowego Biura Wyborczego;

2)   przewodniczącego okręgowej, rejonowej lub obwodowej komisji wyborczej z dyrektorem właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

§ 5. 1.  Członkom obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przepisach dotyczących podróży zagranicznej, z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały.

2. Do diet, o których mowa w ust. 1, stosuje się § 3 ust. 2 i 3.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do członków Państwowej Komisji Wyborczej i okręgowej komisji wyborczej właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wykonujących zadania za granicą.

§ 6. Członkom obwodowych komisji wyborczych powołanych na polskich statkach morskich przysługują diety, o których mowa w § 3 ust. 1. Przepisy § 3 ust. 2 i 3 stosuje się.

§ 7. Należności, o których mowa w § 3-6, są wypłacane na podstawie rachunków, oświadczeń i poleceń wyjazdu służbowego akceptowanych przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.

§ 8. 1. Członkom okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem czynności, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a i b, w następującej wysokości:

1)   dla członków okręgowych komisji wyborczych:

a) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 500 zł,

b) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 380 zł,

c) w wyborach do Parlamentu Europejskiego - 400 zł;

2)   dla członków rejonowych komisji wyborczych - 250 zł;

3)   dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 200 zł;

4)   dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 180 zł;

5)   dla członków obwodowych komisji wyborczych - 160 zł.

2.  (uchylony).

3. Zryczałtowana dieta nie przysługuje, jeżeli członek komisji wyborczej nie uczestniczył w czynnościach, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a i b.

4.  (uchylony).

5. Jeżeli w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzane jest głosowanie ponowne, przepisy ust. 1 i 3 stosuje się.

6. Jeżeli członek okręgowej lub rejonowej komisji wyborczej nie uczestniczył w posiedzeniu lub posiedzeniach danej komisji, wysokość zryczałtowanej diety jest obniżana proporcjonalnie do liczby odbytych posiedzeń komisji. Wysokość takiej diety oblicza się przez podzielenie kwoty, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 lub 2, przez liczbę wszystkich odbytych przez komisję posiedzeń, a następnie mnoży się otrzymany iloraz przez liczbę posiedzeń komisji, w których dany członek komisji uczestniczył.

7. Podstawą wypłaty i ustalenia wysokości zryczałtowanej diety jest pisemne potwierdzenie udziału w czynnościach, o których mowa w ust. 1, wystawione przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.

§ 9. 1. Członkowie obwodowych komisji wyborczych w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w art. 154 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, są obowiązani, co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań w komisji, zwane dalej "zaświadczeniem".

2. Zaświadczenie powinno zawierać:

1)   imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji wyborczej;

2)   wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy;

3)   przyczynę i czas nieobecności w pracy.

3. Zaświadczenie opatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej podpisuje przewodniczący danej komisji wyborczej, a dla przewodniczącego komisji - jego zastępca.

4. Zaświadczenie jest sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zainteresowany członek komisji, a drugi pozostaje w dokumentacji komisji.

§ 10. 1. Osobom powołanym w skład inspekcji przysługują:

1)   diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów - w wysokości i na zasadach określonych w § 3-5 i 7;

2)   zryczałtowane diety za czas wykonywania zadań w inspekcji - w wysokości 231 zł;

3)   zwolnienie od pracy, w związku z udziałem w pracach inspekcji.

2. Do dokumentowania dni zwolnienia od pracy przez osoby powołane w skład inspekcji, w związku z udziałem w pracach inspekcji, stosuje się przepisy § 9.

§ 11. 1. Należności, o których mowa w uchwale, wypłacają:

1)   członkom Państwowej Komisji Wyborczej oraz osobom powołanym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej - dyrektor Zespołu Prezydialnego Krajowego Biura Wyborczego;

2)   członkom okręgowych komisji wyborczych oraz osobom powołanym w skład inspekcji okręgowych komisji wyborczych - dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego;

3)   członkom rejonowych komisji wyborczych oraz osobom powołanym w skład inspekcji rejonowych komisji wyborczych - dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego;

4)   członkom obwodowych komisji wyborczych - właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo konsul, z zastrzeżeniem pkt 5;

5)   członkom obwodowych komisji wyborczych na polskich statkach morskich - dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla siedziby armatora statku, za pośrednictwem armatora.

2. Członkom komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, zryczałtowane diety wypłacane są po przyjęciu protokołów głosowania w obwodach przez właściwą komisję wyborczą wyższego stopnia.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. i podlega ogłoszeniu.

 

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-08-25 12:16:38 Dodanie Bartosz Goździk (Administrator)

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl