Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Dz.U.2014.1152

Dz.U.2014.1152

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

(Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2014 r.)

Na podstawie art. 47 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych, zwanych dalej "lokalami wyborczymi", w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w tym również zasady udzielania przez Policję pomocy wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) w celu prawidłowej ochrony tych lokali.

§ 2. 1. Ochrona lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami polega na sprawowaniu stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzaniu stanu zabezpieczeń przez przedstawicieli wyznaczonych w tym celu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie później niż 14 dni przed terminem wyborów:

1)   wyznacza swoich przedstawicieli w liczbie odpowiadającej potrzebom ochrony lokalu wyborczego, uzależnionej w szczególności od rozmiarów budynku, rodzaju i stanu technicznego istniejących zabezpieczeń, na podstawie pisemnych upoważnień, w których podaje ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania;

2)   przekazuje przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej oraz osobie kierującej jednostką organizacyjną, w której usytuowany jest lokal wyborczy, dane osobowe swoich przedstawicieli, w szczególności ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania;

3)   zapewnia swoim przedstawicielom środki łączności umożliwiające utrzymywanie kontaktu z właściwą miejscowo jednostką Policji;

4)   uzgadnia z osobą kierującą jednostką organizacyjną, w której usytuowany jest lokal wyborczy, możliwość korzystania ze środków łączności znajdujących się w tej jednostce;

5)   przekazuje właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji listę przedstawicieli wyznaczonych do ochrony poszczególnych lokali wyborczych, zawierającą ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania, a także wykaz wykorzystywanych przez nich numerów telefonów lub innych środków łączności;

6)   zapewnia, w miarę możliwości, umiejscowienie siedziby lokalu wyborczego w obiektach wyposażonych w środki zabezpieczenia technicznego, takie jak: ogrodzenia, kraty w oknach, wzmocnione drzwi i co najmniej jeden zamek o skomplikowanym mechanizmie.

§ 3. 1. W ramach udzielania przez Policję pomocy wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) w celu prawidłowej ochrony lokali wyborczych i w celu odpowiedniego przygotowania jego przedstawicieli do sprawowania ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami właściwi terytorialnie komendanci powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji nie później niż na 7 dni przed terminem wyborów:

1)   przeprowadzają instruktaż dla przedstawicieli wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie dotyczącym ochrony lokali wyborczych podczas przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami;

2)   zapoznają wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z występującymi zagrożeniami, mogącymi mieć wpływ na zabezpieczenie lokali w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami;

3)   uzgadniają z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) procedurę zwracania się do Policji o pomoc przez przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę zamkniętego lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

2. Ponadto w celu prawidłowej ochrony lokali wyborczych właściwy terytorialnie komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji zapoznaje niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ze sposobem postępowania w związku z zaistniałymi nadzwyczajnymi wydarzeniami - po uzyskaniu od niego informacji o zamknięciu lokalu wyborczego spowodowanego tymi wydarzeniami.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-08-12 12:32:47 Dodanie Bartosz Goździk (Administrator)

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl