Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Serwis INFORMACYJNY PKW

Wyszukaj

Głosowanie za granicą i na polskich statkach morskich

Obywatele polscy, którzy chcą oddać swój głos w wyborach do Sejmu i Senatu RP w jednym z obwodów wyborczych za granicą, mogą od 28 września 2015 roku rejestrować się poprzez internetowy portal ewybory.msz.gov.pl Zagłosować w wyborach parlamentarnych można osobiście w konsulacie lub korespondencyjnie.
Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

Obwody głosowania, w których można oddać swój głos, zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra SZ z dnia 22 września 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Obywatele polscy biorący udział w wyborach za granicą głosują w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na listy kandydatów na posłów z okręgu wyborczego nr 19, a w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na kandydatów na senatora z okręgu wyborczego nr 44.

Głosowanie za granicą.

Spisy wyborców sporządzają za granicą konsulowie.

Obwody głosowania za granicą tworzy Minister Spraw Zagranicznych w drodze rozporządzenia. Wykaz tych obwodów będzie dostępny we wszystkich polskich placówkach konsularnych, delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Głosowanie odbywa się na podstawie zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców.

Głosować można osobiście w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie (Patrz. Głosowanie korespondencyjne).

Głosowanie osobiste w lokalu wyborczym.

Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą.

Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Po utworzeniu obwodów głosowania za granicą na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zostanie udostępniona aplikacja, przy pomocy której można będzie dokonywać zgłoszeń.

W zgłoszeniu podaje się:

- nazwisko i imię (imiona),

- imię ojca,

 - datę urodzenia,

- numer ewidencyjny PESEL,

- adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,

- adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),

- numer ważnego polskiego paszportu albo dowodu osobistego (w krajach UE oraz państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy) oraz miejsce i datę jego wydania.

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej do dnia 22 października 2015 r.

Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

Wyborca przebywający w dniu wyborów na polskim statku morskim, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć do kapitana statku wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na statku, chyba, że posiada zaświadczenie o prawie do głosowania.

Obwody głosowania na polskich statkach morskich tworzy Minister Infrastruktury i Rozwoju w drodze rozporządzenia. Wykaz tych obwodów będzie dostępny we wszystkich delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Do głosowania na polskich statkach morskich na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania mają zastosowanie odpowiednio zasady wskazane w części dotyczącej głosowania za granicą, z tym że wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do kapitana statku.

We wniosku podaje się:

- nazwisko i imię (imiona),

- imię ojca,

- datę urodzenia,

- numer ewidencyjny PESEL lub numer ważnego polskiego paszportu,

- adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju lub adres zamieszkania wyborcy za granicą (odniesieniu do obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą).

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na polskim statku morskim składa się najpóźniej do dnia 22 października 2015 r

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-08-27 10:40:12 Dodanie Bartosz Goździk (Administrator)
2015-08-27 14:09:26 Modyfikacja Bartosz Goździk (Administrator)
zobacz pełny rejestr
2015-09-29 11:17:15 Modyfikacja Magdalena Woźniak
2015-10-06 14:39:29 Modyfikacja Magdalena Woźniak
2015-10-06 14:43:19 Modyfikacja Magdalena Woźniak

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl