Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Aktualności

Wyszukaj

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wygaśnięcia mandatu posła lub senatora w związku z pełnieniem mandatu radnego, wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

ZPOW-703-95/15

 

 

Warszawa, dnia 29 października 2015 r.

 

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-703-95/15

 

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, iż zgodnie z art. 492 § 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego wygaśnięcie mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) następuje wskutek naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności gospodarczej, określonych w odrębnych przepisach.

Stosownie natomiast do art. 27 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) funkcji wójta nie można łączyć z mandatem posła lub senatora.

Należy przy tym jednak zauważyć, że zgodnie z art. 247 § 3 Kodeksu wyborczego wygaśnięcie mandatu posła zajmującego w dniu wyborów stanowisko lub funkcję, których stosownie do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw nie można łączyć z mandatem posła następuje, jeżeli nie złoży on Marszałkowi Sejmu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wyników wyborów do Sejmu, oświadczenia o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji. Analogiczne regulacje zawiera art. 279 § 3 Kodeksu wyborczego dotyczący wygaśnięcia mandatu senatora.

W tym stanie rzeczy należy przyjąć, że nowo wybrany poseł lub senator, który w dniu wyborów pełnił funkcję wójta (burmistrza, prezydenta miasta) może w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wyników wyborów złożyć komisarzowi wyborczemu pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i w tym terminie złożyć oświadczenie odpowiednio Marszałkowi Sejmu lub Marszałkowi Senatu o złożeniu oświadczenia o zrzeczeniu się mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

W przypadku złożenia komisarzowi oświadczenia o zrzeczeniu się mandatu, komisarz wyborczy stwierdza jego wygaśnięcie w trybie określonym w art. 492 § 2a Kodeksu wyborczego. W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia lub niezłożenia oświadczenia Marszałkowi Sejmu lub Marszałkowi Senatu o złożeniu oświadczenia, o którym mowa wyżej, wygaśnie mandat odpowiednio posła lub senatora.

Analogiczne zasady dotyczą nowo wybranych posłów i senatorów, którzy w dniu wyborów pełnili mandat radnego.

Zastępca PrzewodniczącegoPaństwowej Komisji Wyborczej: Sylwester Marciniak

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-10-29 14:09:41 Dodanie Magdalena Woźniak
2015-10-30 9:00:20 Modyfikacja Magdalena Woźniak

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl