Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Aktualności

Wyszukaj

Zasady losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na posłów tego samego komitetu wyborczego zarejestrowanych w więcej niż w jednym okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

ZPOW-550-42/15

Warszawa, dnia 16 września 2015 r.

   PAŃSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-550-42/15

Zasady losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na posłów tego samego komitetu wyborczego zarejestrowanych w więcej niż w jednym okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

I.

 1. Państwowa Komisja Wyborcza, zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
  – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), na podstawie protokołów rejestracji list kandydatów na posłów, przyznaje w drodze losowania, najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów, jednolity numer dla list tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych w więcej niż w jednym okręgu wyborczym.
 2. W pierwszej kolejności losowane są numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych. W dalszej kolejności losowane są numery dla list pozostałych komitetów wyborczych.
 3. O terminie losowania zawiadamia się pełnomocników wyborczych. Nieobecność pełnomocnika nie wstrzymuje losowania.
 4. Państwowa Komisja Wyborcza zawiadamia niezwłocznie okręgowe komisje wyborcze oraz pełnomocników wyborczych o wylosowanych numerach list.

II.

 1. Losowanie jednolitych numerów list przeprowadza Państwowa Komisja Wyborcza pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji.
 2. Losowanie odbędzie się w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej, Warszawa ul. Wiejska 10 (Sala Biała I p.) w dniu 25 września 2015 r. o godz. 12.00.
 3. Losowanie numerów list będzie przeprowadzone w następujący sposób: do jednakowych pojemników zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych, których listy kandydatów na posłów zostały zarejestrowane we wszystkich okręgach wyborczych. Pojemniki te zostaną złożone do jednego naczynia. Do takich samych jednakowych pojemników zostaną włożone kartki z kolejnymi liczbami całkowitymi poczynając od 1. Pojemniki z kartkami zawierającymi liczby zostaną włożone do drugiego naczynia.

Z właściwego naczynia, po wymieszaniu pojemników, członek Państwowej Komisji Wyborczej będzie wyjmował pojemnik z nazwą komitetu wyborczego, a losowo wybrana osoba z sali pojemnik z kartką zawierającą liczbę, stanowiącą numer dla list tego komitetu wyborczego.

Po wyjęciu pojemników osoby losujące otworzą go i odczytają z wyjętej kartki nazwę komitetu wyborczego oraz wylosowany numer listy. Kartki zostaną okazane obecnym przy losowaniu.

 1. Po zakończeniu losowania jednolitych numerów dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy kandydatów na posłów we wszystkich okręgach wyborczych zostanie w identyczny sposób przeprowadzone losowanie numerów dla list pozostałych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w więcej niż w jednym okręgu wyborczym. Numerami dla tych list będą kolejne liczby całkowite, następujące po największej liczbie wylosowanej dla list komitetu, który zarejestrował swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych.
 2. Z przebiegu losowania zostanie sporządzony protokół.

Komunikat  Państwowej Komisji Wyborczej o wylosowanych numerach list zostanie niezwłocznie przekazany okręgowym komisjom wyborczym oraz pełnomocnikom komitetów wyborczych, a także podany do publicznej wiadomości na stronie Państwowej Komisji Wyborczej w Biuletynie Informacji Publicznej – www.pkw.gov.pl i na stronie www.parlament2015.pkw.gov.pl.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-09-16 15:18:13 Dodanie Marcin Lisiak

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl