Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Aktualności

Wyszukaj

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

ZPOW-503-17/15

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) stanowią, że czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem list kandydatów na posłów, kandydatów na senatorów oraz prowadzeniem, na zasadzie wyłączności, kampanii wyborczej na ich rzecz wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty.

        1.     Funkcję komitetu wyborczego partii politycznej pełni organ partii upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz.

Uwaga!

Partia polityczna może utworzyć tylko jeden komitet wyborczy dla samodzielnego zgłaszania kandydatów na posłów i/lub senatorów oraz ustanowić tylko jednego pełnomocnika wyborczego i jednego pełnomocnika finansowego.

        2.     Organ partii politycznej upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz powołuje:

1)       pełnomocnika wyborczego,

2)       pełnomocnika finansowego.

Uwaga!

Zgodnie z art. 96 Kodeksu wyborczego można być pełnomocnikiem wyborczym tylko jednego komitetu wyborczego.

Zgodnie z art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego nie może być kandydatem na posła lub senatora, pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego, pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego oraz funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu Karnego. Zgodnie z tym przepisem funkcjonariuszem publicznym jest:

1)       Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

2)       poseł, senator, radny;

3)       poseł do Parlamentu Europejskiego;

4)       sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy;

5)       osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;

6)       osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe;

7)       osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej;

8)       funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej;

9)       osoba pełniąca czynną służbę wojskową;

10)  pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

        3.     Nazwa komitetu wyborczego partii politycznej musi zawierać wyrazy „komitet wyborczy” oraz nazwę partii politycznej lub skrót nazwy tej partii, wynikające z wpisu do ewidencji partii politycznych (art. 92 § 1 Kodeksu wyborczego).

        4.     W przypadku, gdy komitet wyborczy postanowi używać skrótu nazwy komitetu wyborczego, skrót ten musi umożliwiać jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy komitetu. Skrót nazwy może składać się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich wliczając spacje.

Uwaga!

Należy pamiętać, że jeżeli nazwa komitetu wyborczego, w tym wyrazy „komitet wyborczy” przekracza 45 znaków drukarskich wliczając spacje, to podanie skrótu nazwy jest obowiązkowe. Stosownie bowiem do art. 212 § 4 i art. 258 oznaczenie listy kandydatów na posłów lub kandydata na senatora na urzędowych obwieszczeniach oraz na karcie do głosowania może składać się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich wliczając spacje.

        5.     O utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów organ partii politycznej upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą.
        6.     Zawiadomienie to musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów (art. 204 § 2 Kodeksu wyborczego). W związku z tym, że 50. dzień przed dniem wyborów wypada w sobotę, to zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w dniu 7 września 2015 r. do godz. 16.15.
        7.     Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego, zgodnie z art. 86 § 3 Kodeksu wyborczego, musi zawierać:

 

1)       oznaczenie organu partii politycznej, od którego pochodzi zawiadomienie oraz miejsce i datę jego sporządzenia;

2)       informację, że komitet wyborczy zamierza zgłaszać listy kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów lub tylko listy kandydatów na posłów, bądź tylko kandydatów na senatorów;

3)       nazwę komitetu wyborczego partii politycznej zgodną z art. 92 i 95 Kodeksu wyborczego;

4)       skrót nazwy komitetu wyborczego (jeśli komitet postanowił używać skrótu swojej nazwy lub nazwa komitetu wyborczego przekracza 45 znaków drukarskich wliczając spacje);

5)       adres siedziby komitetu wyborczego partii politycznej;

6)       wskazanie numeru ewidencyjnego, pod którym partia polityczna jest wpisana do ewidencji partii politycznych;

7)       informację o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu z podaniem następujących danych:

-          imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego komitetu, uprawnionego, z zastrzeżeniem art. 127 § 1 Kodeksu wyborczego, do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego,

-          imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego komitetu, odpowiedzialnego, zgodnie z art. 127 § 1 Kodeksu wyborczego, za gospodarkę finansową komitetu.

Ze względów organizacyjno-porządkowych pożądane jest podanie, na użytek Państwowej Komisji Wyborczej, danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników (numerów telefonów i faksów, adresów e-mail).

        8.     Zawiadomienie podpisuje osoba (lub osoby) uprawnione do podpisania dokumentów organu partii upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz.

(wzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji).

        9.     Do zawiadomienia załącza się:

1)            uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych (uwierzytelnienia kserokopii odpisu z ewidencji może dokonać członek organu upoważnionego do reprezentowania partii na zewnątrz lub pełnomocnik komitetu wyborczego; odpis musi być aktualny). Możliwe jest również załączenie kserokopii odpisu i przedstawienie jednocześnie do wglądu oryginału odpisu;

2)            wyciąg ze statutu partii politycznej pozwalający stwierdzić, który organ partii jest upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz; zgodność wyciągu ze statutem winna być potwierdzona podpisem członka organu partii politycznej upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz;

3)            oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego (wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji);

4)            oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika finansowego oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego (wzór oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji).

   10.     Zawiadomienie przyjmuje i wstępnie sprawdza wyznaczony członek Państwowej Komisji Wyborczej lub sekretarz Komisji albo pracownik Krajowego Biura Wyborczego upoważniony przez sekretarza Komisja, w czasie godzin pracy Krajowego Biura Wyborczego, tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 16.15. Jeżeli zawiadomienie zostanie złożone bezpośrednio Komisji w jej siedzibie, przyjmujący wyda dokonującemu zawiadomienia potwierdzenie jego złożenia. Przyjmujący zawiadomienie wstępnie sprawdzi, czy spełnia ono warunki ustawowe oraz czy do zawiadomienia dołączono wymagane załączniki. Swoje uwagi dotyczące dostrzeżonych wad formalnych zawiadomienia przyjmujący przekaże ustnie osobie składającej zawiadomienie z zastrzeżeniem, że ostatecznej oceny poprawności zawiadomienia dokona Państwowa Komisja Wyborcza.

   11.     Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego spełnia określone w Kodeksie wyborczym warunki, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 1 Kodeksu wyborczego).

   12.     Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od jego doręczenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia terminie 5 dni. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte Państwowa Komisja Wyborcza odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 2 Kodeksu wyborczego).

   13.     Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę wnosi się w terminie 2 dni od daty doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia (art. 205 § 1 Kodeksu wyborczego). Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny (art. 205 § 2 Kodeksu wyborczego).

Uwaga!

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Kodeksu wyborczego termin wniesienia skargi do sądu jest dotrzymany, jeżeli skarga zostanie złożona w sądzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do sądu.

   14.     Od dnia wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować środki finansowe, co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego.

Uwaga !

Środki finansowe komitetu wyborczego partii politycznej mogą pochodzić wyłącznie z funduszu wyborczego tej partii politycznej utworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 954) – art. 132 § 1 Kodeksu wyborczego.

Wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia stanowi podstawę do otwarcia rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – art. 134 § 1 Kodeksu wyborczego).

Otrzymanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia otwiera drogę do podjęcia działań związanych ze zgłaszaniem list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów, tj. np. zbierania podpisów poparcia.

   15.     Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, zawiadamia Komisję o adresie strony internetowej, na której komitet wyborczy umieszcza informacje określone w Kodeksie wyborczym (art. 102 § 1 Kodeksu wyborczego).

   16.     Po wydaniu przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej nie są dopuszczalne zmiany nazwy komitetu wyborczego i skrótu nazwy, a także celu w jakim komitet został utworzony.

— * —

W załącznikach do niniejszej „Informacji" Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza, do wykorzystania pomocniczo, wzory dokumentów związanych z zawiadomieniami dotyczącymi utworzonych komitetów wyborczych.


Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz

Rejestr:

Data Czynność Imię i nazwisko wykonującego
2015-07-21 8:47:08 Dodanie Grzegorz Gąsior
2015-07-21 8:47:15 Modyfikacja Grzegorz Gąsior
zobacz pełny rejestr
2015-07-21 8:51:32 Modyfikacja Grzegorz Gąsior
2015-07-21 8:52:51 Modyfikacja Grzegorz Gąsior
2015-07-21 8:54:36 Modyfikacja Grzegorz Gąsior
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl